МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Н А К А З
28.03.2013 № 1

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 559/23091

 

Про затвердження Державного соціального стандарту
у сфері фізичної культури і спорту

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", з метою створення нормативної бази щодо забезпечення реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Державний соціальний стандарт у сфері фізичної культури і спорту, що додається.
  2. Департаменту фізичного виховання та масового спорту Держмолодьспорту (Уманець Н.Д.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

 С.М. КондрюкО. Мірошниченко

     

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
28.03.2013  № 1

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 559/23091

ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ
у сфері фізичної культури і спорту

І. Загальні положення

1.1. Державний соціальний стандарт у сфері фізичної культури і спорту (далі - Стандарт) - комплекс соціальних норм і нормативів, на основі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо надання послуг у сфері фізичної культури і спорту.

Соціальні норми і нормативи у сфері фізичної культури і спорту - сукупність показників обов’язкового забезпечення потреб у закладах фізичної культури і спорту та отримання фізкультурно-спортивних послуг.

Послуги у сфері фізичної культури і спорту надаються дитячо-юнацькими спортивними школами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів, спортивними клубами, фізкультурно-оздоровчими закладами (далі - заклад).

1.2. Цей Стандарт встановлює вимоги до показників необхідного забезпечення потреб населення в умовах для занять фізичною культурою і спортом та отриманні фізкультурно-спортивних послуг.

1.3. Отримувачами фізкультурно-спортивних послуг є громадяни незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Заклади незалежно від форми власності та підпорядкування повинні дотримуватися цього Стандарту.

1.5. Об'єктами цього Стандарту є умови перебування населення в закладах та фізкультурно-спортивні послуги, що надаються цими закладами.

1.6. Цей Стандарт містить:

нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури і спорту;

перелік, зміст та обсяги фізкультурно-спортивних послуг;

вимоги до надання фізкультурно-спортивних послуг.

ІІ. Нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури і спорту

2.1. Власники (засновники) закладів зобов’язані дотримуватися соціальних норм і нормативів у сфері фізичної культури і спорту.

2.2. Соціальні норми і нормативи у сфері фізичної культури і спорту включають:

забезпечення дітей та молоді віком від 6 до 18 років дитячо-юнацькими спортивними школами з розрахунку один заклад на 3000 дітей та молоді цього віку, але не менше одного закладу на одну адміністративно-територіальну одиницю (район, місто, у тому числі спеціального статусу, республіканського, обласного та районного значень, райони у містах, селища міського типу);

забезпечення центрами фізичного здоров'я населення з розрахунку не менше одного центру на одну адміністративно-територіальну одиницю (район, місто, район у місті), у тому числі всеукраїнського, республіканського та обласного значення;

забезпечення центрами фізичної культури і спорту інвалідів з розрахунку не менше одного центру на адміністративно-територіальну одиницю (район, місто), у тому числі всеукраїнського, республіканського та обласного значення;

забезпечення спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами з розрахунку один заклад на 5 тис. населення;

нормативи забезпечення штатними одиницями закладів, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги;

норми забезпечення спортивних шкіл усіх типів спортивними спорудами, спортивним обладнанням та інвентарем загального користування, в тому числі з урахуванням потреб інвалідів, вихованців та тренерів спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального призначення і терміни його використання для участі у навчально-тренувальному процесі та змаганнях;

нормативи витрат на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи;

норми наповнюваності груп відділень з видів спорту та режим навчально-тренувальної роботи;

норматив мінімального віку зарахування до навчальних груп з видів спорту.

ІІІ. Перелік, зміст, обсяги послуг з фізичної культури і спорту

3.1. Перелік послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами усіх типів:

організація та проведення навчально-тренувальних занять вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обсязі відповідно до навчальних програм з видів спорту;

проведення та забезпечення участі у спортивних заходах відповідно до навчальних програм з видів спорту та до затвердженого календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на поточний рік;

послуги з оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

надання у користування власних спортивних споруд, обладнання та інвентарю загального призначення.

3.2. Перелік послуг, що надаються центрами фізичного здоров'я населення:

організація та проведення масових спортивних заходів;

здійснення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

проведення семінарів, тренінгів, конференцій з питань фізичної культури та масового спорту, здорового способу життя;

облаштування місць для занять фізичною культурою і масовим спортом за місцезнаходженням та в місцях масового відпочинку;

надання у користування спортивного інвентарю та спорядження;

надання консультацій щодо здорового способу життя.

3.3. Перелік послуг, що надаються центрами фізичної культури і спорту інвалідів:

залучення інвалідів до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією;

організація та проведення змагань з видів спорту інвалідів;

організація та проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації;

соціальний захист спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

проведення семінарів, конференцій з питань розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

сприяння підвищенню кваліфікації фахівців для фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи з інвалідами на регіональному рівні;

організація та проведення заходів, передбачених календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

3.4. Перелік послуг, що надаються спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами:

проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих занять;

організація та проведення змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації;

надання консультацій з питань фізичної культури і спорту;

проведення семінарів, конференцій, тренінгів з питань фізичної культури і спорту.

  1. IV. Вимоги до надання послуг з фізичної культури і спорту

4.1. При наданні послуг з фізичної культури і спорту повинні забезпечуватися:

безпека для життя та здоров’я людей, дотримання вимог санітарного законодавства, правил протипожежної безпеки, заходів з безпеки праці, попередження травматизму та нещасних випадків;

захист від будь-яких форм експлуатації, насильства з боку тренерів та інших працівників закладів фізичної культури і спорту;

користування матеріально-технічною базою, що перебуває у власності закладів фізичної культури і спорту.

4.2. При наданні послуг з фізичної культури і спорту інвалідам забезпечується доступність до спортивних споруд та надається необхідне матеріально-технічне забезпечення.

  1. V. Показники якості послуг з фізичної культури і спорту

5.1. Показники якості послуг з фізичної культури і спорту визначаються з метою здійснення оцінки надання таких послуг.

5.2. Основними показниками якості послуг з фізичної культури і спорту, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами усіх типів, є:

відсоток дітей та молоді від 6 до 18 років, залучених до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, від кількості дітей та молоді цього віку, які проживають на відповідній території;

відсоток вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що увійшли до складу збірних команд.

5.3. Основними показниками якості послуг з фізичної культури і спорту, що надаються центрами фізичного здоров’я населення, є:

відсоток населення, охопленого масовими спортивними заходами, що проживають на відповідній території;

відсоток населення, що займається фізкультурно-оздоровчими заняттями за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, яке проживає на відповідній території;

кількість консультацій, наданих населенню центрами фізичного здоров'я населення.

5.4. Основними показниками якості послуг з фізичної культури і спорту, що надаються центрами фізичної культури і спорту інвалідів, є:

співвідношення кількості інвалідів, залучених до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією, із загальною кількістю інвалідів відповідних нозологій, що проживають на відповідній території;

співвідношення кількості інвалідів, залучених до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах інвалідів, із загальною кількістю інвалідів відповідних нозологій, що проживають на відповідній території;

співвідношення кількості інвалідів, залучених до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією, із загальною кількістю інвалідів відповідних нозологій, що проживають на відповідній території.

5.5. Основними показниками якості послуг з фізичної культури і спорту, що надаються спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, є:

відсоток населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і спортом, що проживає на відповідній території;

кількість проведених спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

кількість осіб, які отримали безоплатні послуги з фізичної культури і спорту, що проживають на відповідній території;

кількість наданих консультацій з питань фізичної культури і спорту.

  1. VI. Моніторинг і контроль за виконанням цього Стандарту

6.1. Моніторинг та контроль за виконанням цього Стандарту здійснюють Міністерство молоді та спорту України та місцеві органи виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, інші уповноважені органи, визначені законодавством.

Заклади, що надають послуги у сфері фізичної культури і спорту, постійно здійснюють внутрішній моніторинг своєї діяльності на предмет відповідності послуг цьому Стандарту і вживають заходів щодо усунення виявлених недоліків.

6.2. Для моніторингу та контролю якості послуг застосовуються такі критерії:

відповідність обсягу та змісту отриманої послуги;

ступінь покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів послуг;

економічна ефективність послуг;

опитування про якість отриманих послуг.

6.3. Заклади зобов’язані:

реагувати на всі коментарі та відгуки отримувачів послуг та їх законних представників;

вживати вичерпних заходів щодо усунення недоліків та покращення якості послуг;

постійно розробляти і впроваджувати проведення консультацій з отримувачами послуг, їх законними представниками, громадськістю;

залучати до моніторингу своєї діяльності недержавні організації.

6.4. Показниками якості наданих послуг є:

систематичність моніторингу якості надання послуг;

наявність необхідної документації щодо оцінки якості послуг;

відповідність якості послуг установленим показникам якості, отриманим під час контролю.

Директор департаменту
фізичного виховання
та масового спорту
Державної служби
молоді та спорту

Н.Д. Уманець