МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Н А К А З
28.10.2016 № 4080

 

Про затвердження Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників,
Випуск 85 "Спортивна діяльність"

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220, Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 грудня 2011 р. № 547/1438, з метою забезпечення формування і здійснення послідовної державної гуманітарної політики, визначення нормативів кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і запровадити для застосування з 1 січня 2017 р. погоджений з Міністерством соціальної політики України Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність", що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 р. № 2264 "Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність".
 3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту підготувати до видання Довідник кваліфікаційних характеристик працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність".
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді та спорту
України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниА. Рева

     

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
28.10.2016  № 4080

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту

ВИПУСК 85
Спортивна діяльність

 1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту, Випуск 85 "Спортивна діяльність" (далі - Довідник) містить кваліфікаційні характеристики, що застосовуються як нормативні документи, та можуть служити основою при розробленні посадових інструкцій працівників сфери фізичної культури і спорту.
 3. Обов'язки та права працівників сфери фізичної культури і спорту визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що містять конкретний перелік посадових обов'язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності, та затверджуються керівниками суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, виходячи із завдань, функцій і повноважень, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого в установленому порядку.

Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків працівників даної сфери та кваліфікаційних вимог щодо певних посад.

 1. Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні характеристики посад працівників цієї сфери та встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації працівників.
 2. Довідник має сприяти правильному вирішенню питань стосовно розподілу праці між працівниками даної сфери, забезпечувати єдність при визначенні їхніх посадових обов'язків, повноважень та кваліфікаційних вимог, що до них ставляться.

При необхідності посадові обов'язки, що зазначені у кваліфікаційній характеристиці працівника, можуть бути розподілені між кількома виконавцями.

 1. Довідник слугує основою при:

розробленні положень про структурні підрозділи;

підборі й розстановці кадрів, здійсненні контролю за відповідністю працівника його спеціальності та кваліфікації.

 1. Кожна професійно-кваліфікаційна характеристика складається з таких розділів: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання та обов'язки" наведено типові професійні завдання та обов'язки для певної посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками. Конкретний зміст, обсяг і порядок їх виконання визначаються посадовими інструкціями, трудовими договорами (контрактами), статутами.

У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних працівникам даної сфери для виконання відповідних завдань та обов'язків, а також знання законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен уміти застосовувати під час виконання посадових обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" відповідно до певної посади або групи посад визначено вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня працівника, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу роботи та кваліфікації.

 1. Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановленого кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рішенням керівника.
 2. Особи, що не мають вищої освіти за напрямом фізичне виховання і спорт та працюють зі спортсменами з інтелектуальних видів спорту та видів спорту, у яких використовуються плавальні засоби, що є спортивними суднами, спортивні автомобілі, спортивні мотоцикли, спортивні літальні апарати, можуть мати вищу освіту за іншим напрямом.
 3. У розділі "Спеціалізація" наводяться дані про похідні назви професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на послуги, устаткування, механізми та Інструменти, які вказують на особливості застосування професії.
 4. Кваліфікаційні характеристики посад працівників сфери фізичної культури і спорту відображають компетентності працівника, тобто якість його дій для забезпечення адекватного та ефективного вирішення професійно важливих завдань, що мають проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої дії. Компетентностями працівників визначають професійну, комунікативну, інноваційну та правову складові.
 5. Якість дії працівника, що забезпечує ефективність вирішення професійних проблем і типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях відповідної діяльності, і залежить від кваліфікації, загальноприйнятих моральних та етичних цінностей, володіння необхідними професійними технологіями, засобами діагностики (опитування, індивідуальні та групові інтерв'ю), психолого-педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику ідей новітніх наукових розробок та методів діяльності у сфері фізичної культури і спорту, використання інших джерел інформації для створення сучасних форм та напрямів професійної діяльності, складає професійну компетентність.
 6. Якість дій працівника, що забезпечують ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей діяльності, формулювання існуючих проблем різними інформаційно-комунікативними способами, кваліфіковану роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими програмно-методичними комплексами, що дозволяють проектувати необхідні рішення проблем і практичних завдань, регулярну самостійну пізнавальну діяльність, використання комп'ютерних і мультимедійних технологій, цифрових ресурсів в процесі діяльності, ведення документації на електронних носіях, - це інформаційна компетентність.
 7. Якість дій працівника, що забезпечує ефективний прямий та зворотній зв'язок, контакт зі спортсменами, вихованцями різного віку, батьками (особами, які їх заміняють), колегами, здатність до розробки стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми, організацію їхньої спільної діяльності для досягнення певних суспільно значимих цілей; здатність переконувати, стверджувати свою позицію; володіння державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовленням, ораторським мистецтвом, професійним етикетом, а також навичками публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи презентації, характеризують комунікативну складову компетентності.
 8. Правова компетентність - це якість дій працівника, що забезпечує ефективне використання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних документів органів державної влади для вирішення відповідних професійних завдань.
 9. З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників підприємств, установ та організацій сфери фізичної культури і спорту можливе розширення кола їх обов'язків у порівнянні з обов'язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками. У цих випадках без зміни назви посади працівнику за його згодою може бути доручено виконання обов'язків, що передбачені кваліфікаційними характеристиками інших посад, які близькі за змістом робіт, аналогічними за складністю, виконання яких не вимагає іншої спеціальності, кваліфікації та діяльність яких безпосередньо пов'язана з виробничим процесом.
 10. Похідні посади професій, назви яких утворено за допомогою додаткових ознак типу "заступник", "помічник", "віце-" тощо, мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання, обов'язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.
 11. Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення.
 12. Цей Довідник призначається для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного використання персоналу згідно з фахом і кваліфікацією, визначення завдань, обов'язків і відповідальності працівників сфери фізичної культури і спорту.
 13. II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 14. КЕРІВНИКИ

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Реалізує відповідно до Статуту рішення керівних органів федерації та згідно з чинним законодавством господарську та фінансово-економічну діяльність федерації, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна федерації, а також фінансово-господарські результати її діяльності. Представляє інтереси федерації в інших організаціях, установах. Забезпечує практичну реалізацію федерацією зобов'язань та виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Координує роботу та взаємодію статутних органів федерації, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи, її відповідність світовим стандартам. Організовує та реалізує виконання федерацією програми розвитку виду спорту, обов'язків перед державним бюджетом, замовниками і банками. Забезпечує застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду. Забезпечує координацію діяльності кваліфікованих кадрів федерації, ефективне використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, подає пропозиції щодо розроблення, укладення колективного договору, сприяє його реалізації; сприяє зміцненню трудової дисципліни, розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вносить пропозиції щодо поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності діяльності, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу. Вирішує питання щодо господарської діяльності федерації в межах наданих йому прав. Забезпечує додержання законності, використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Забезпечує інтереси членів відповідної спортивної федерації у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів; сприяє розвитку певного виду спорту шляхом участі та виконання відповідних програм, забезпечує участь членів федерації у спортивних заходах; сприяє зміцненню матеріально-технічної бази федерації, здійснює заходи з оновлення спортивного інвентарю, обладнання та форми, сприяє підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпеченню їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях; організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи; сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Надає організаційно-практичну та методичну допомогу місцевим осередкам федерації з організації роботи щодо залучення населення до занять відповідним видом спорту, популяризації виду спорту на території держави. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту; установчі документи національної та міжнародної федерацій з виду спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; кадрові ресурси федерації; особливості розроблення та виконання відповідних програм розвитку виду (видів) спорту; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері діяльності; досвід завоювання відповідних позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з виконання рішень керівних органів федерації за напрямами господарської та фінансово-економічної діяльності федерації. Представляє в межах компетенції інтереси федерації в інших організаціях, установах. Вносить пропозиції щодо реалізації федерацією зобов'язань та виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Координує взаємодію статутних органів федерації, спрямовує роботу відповідно до світових стандартів з урахуванням соціальних пріоритетів. Сприяє виконанню федерацією програми розвитку виду спорту на основі підвищення ефективності діяльності, застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат. Вивчає та застосовує передовий досвід. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, подає пропозиції щодо розроблення, укладення колективного договору, забезпечує його реалізацію. Веде та зберігає поточну документацію, протоколи засідань Президії та Виконкому, постійних та тимчасових комітетів, інших документів федерації. Формує архів федерації. Забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією та її членами, іншими організаціями.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної "культури і спорту; установчі документи національної та міжнародної федерацій з виду спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; кадрові ресурси федерації; особливості розроблення та виконання відповідних програм розвитку виду (видів) спорту; ринкові методи управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері діяльності; досвід завоювання відповідних позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ГОЛОВА КЛУБУ (СПОРТИВНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю клубу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Укладає від імені клубу договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів. Представляє інтереси клубу в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом. Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць клубу, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних пріоритетів. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя. Вивчає, аналізує, узагальнює та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення клубу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси клубу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси; особливості розроблення та виконання планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; основні положення трудового законодавства, нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР КОМАНДИ (ЗБІРНОЇ, КЛУБНОЇ)

Завдання та обов'язки. Розробляє цільові комплексні програми підготовки спортсменів збірної команди з виду спорту, перспективні плани підготовки спортсменів національних збірних команд, календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з виду спорту на відповідний рік, систему відбору на конкурсній основі найбільш підготовлених спортсменів до складу збірної команди з виду спорту. Комплектує склад збірної команди та штатної команди з виду спорту. Бере участь у комплектуванні складу національних збірних команд різних вікових груп для участі в офіційних міжнародних змаганнях. Готує безпосередньо та забезпечує участь спортсменів збірної команди з виду спорту у офіційних міжнародних змаганнях, несе відповідальність за результати їх виступів. Організує та контролює роботу штатної команди з виду спорту. Співпрацює з комплексними науковими групами, забезпечує впровадження новітніх технологій та сучасних методик у процес підготовки спортсменів. Контролює виконання та коригування індивідуальних планів підготовки спортсменів. Формує запит щодо матеріально-технічного забезпечення збірної команди, у тому числі щодо придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідного спортивного інвентарю і обладнання та його розподіл в установленому порядку серед спортсменів збірної команди. Бере участь у формуванні пропозицій щодо медико-біологічного забезпечення збірної команди з виду спорту. Відповідає за життя і здоров'я спортсменів. Сприяє зміцненню морально-психологічного стану спортсменів та формуванню позитивного психологічного клімату в збірній команді. Здійснює контроль за дотриманням спортсменами та тренерами вимог антидопінгового законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культурі і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури штатної національної збірної команди; новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; установчі документи міжнародної та всеукраїнської федерацій; правила спортивних змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної. наукової та лікувально-профілактичної роботи у спортивній команді; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери; кадрові ресурси виду спорту; особливості розроблення та виконання програм розвитку виду спорту; ринкові методи управління; податкове та екологічне законодавство; порядок укладення і виконання договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідному виді спорту; досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; правила спортивних змагань з виду спорту; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

ДЕРЖАВНИЙ ТРЕНЕР З ВИДУ СПОРТУ (ЗБІРНОЇ)

Завдання та обов'язки. Вивчає та аналізує стан розвитку виду (видів) спорту в Україні та на світовому рівні. Організує, забезпечує та контролює в межах повноважень розвиток в Україні відповідної інфраструктури виду (видів) спорту, у тому числі дитячо-юнацького та резервного спорту. Розробляє та реалізує заходи, передбачені програмами розвитку виду (видів) спорту, цільовими програмами підготовки спортсменів до участі у офіційних міжнародних змаганнях. Координує складання Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік та забезпечує його виконання. Готує документи, що регламентують організацію та проведення в Україні спортивних заходів. Координує комплектування національних збірних команд основного складу та складу спортсменів різних вікових груп, офіційних делегацій національних збірних команд для участі в офіційних міжнародних змаганнях, формування штатної команди, роботу тренерів та інших фахівців штатної команди, контролює виконання ними посадових обов'язків. Співпрацює з комплексною науковою групою. Бере участь у розробці системи відбору на конкурсній основі найбільш підготовлених спортсменів до складу національної збірної команди з виду спорту для їх участі в основних міжнародних змаганнях та контролює її дотримання. Забезпечує співпрацю всеукраїнської федерації з виду спорту із структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління цього органу. Організує заходи щодо підвищення кваліфікації тренерів з виду спорту та тренерів штатної команди. Контролює дотримання спортсменами та тренерами вимог антидопінгового законодавства. Формує пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення національної збірної команди, у тому числі придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідного спортивного інвентарю та обладнання. Безпосередньо координує процес та вживає відповідних заходів щодо організаційного забезпечення підготовки спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури штатної національної збірної команди; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту; кадрові ресурси виду спорту; особливості розроблення та виконання програм розвитку виду спорту; ринкові методи управління; порядок укладення і виконання договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідному виді спорту; досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; податкове та екологічне законодавство; основи економіки, менеджменту, маркетингу; новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; правила спортивних змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи у спортивній команді; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років.

ДИРЕКТОР (ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Завдання та обов'язки. Керує господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, установи тощо. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів, представляє інтереси підприємства, установи тощо в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях країни, укладає від імені організації, підприємства тощо договори та інші юридичні акти. Забезпечує виконання зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць підприємства, установи тощо, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи, її відповідність світовим стандартам. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення на загальнодержавному рівні спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя. Вивчає, аналізує, узагальнює та ініціює запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури і спорту, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Вживає заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам - заступникам та керівникам структурних підрозділів. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси підприємства, установи тощо в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів і програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; податкове та екологічне законодавство; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Директор (інший керівник). Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах у сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років.

ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСУ (ОЗДОРОВЧОГО, СПОРТИВНОГО, ТУРИСТСЬКОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю комплексу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності комплексу, збереження та ефективне використання майна. Несе відповідальність за відповідність сертифікації комплексу та відповідність матеріально-технічної бази і обладнання діючим нормам та стандартам. Вирішує питання, пов'язані з підготовкою та проведенням спортивно-масових та видовищних заходів, організацією реклами і пропаганди спорту. Забезпечує будівництво нових спортивних об'єктів відповідно до сучасних вимог та науково-технічних розробок. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Укладає від імені комплексу договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів. Представляє інтереси комплексу в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць комплексу, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури, спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганди здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення комплексу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує оснащення комплексу спортивним, технологічним, інженерним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним використанням. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт комплексу та обладнання. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси комплексу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; положення Єдиного електронного реєстру спортивних споруд; основи державного управління, економіки, фінансів та права; профіль організації, спеціалізацію й особливості структури комплексу; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 3 років.

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю навчального (навчально-тренувального) центру. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Укладає від імені навчального (навчально-тренувального) центру договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів. Представляє інтереси навчального (навчально-тренувального) центру в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць навчального (навчально-тренувального) центру, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення навчального (навчально-тренувального) центру кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси навчального (навчально-тренувального) центру в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; розпорядчі документи центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки та госпрозрахунку організації праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 2 років.

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА, ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА І Т. ІН.)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською, фінансовою діяльністю закладу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Забезпечує виконання закладом зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, позабюджетними соціальними фондами, господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток закладу з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання освітніх та спеціальних завдань закладу, реалізує державну політику у сфері освіти та фізичної культури і спорту. Організує і планує напрями діяльності закладу відповідно до положення, статуту закладу та річного плану роботи. Укладає угоди про співробітництво. Забезпечує виконання програм розвитку, планів будівництва. обов'язків перед постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує збереження та поповнення матеріально-технічної бази та дотримання правил санітарно-гігієнічного режиму, протипожежного захисту. Створює безпечні та сприятливі умови праці, додержання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, трудового законодавства, здійснює заходи із соціального розвитку колективу. Забезпечує виконання вимог з організації побутового обслуговування учнів, студентів і працівників, їх оздоровлення, стан і збереження будівель та іншого майна. Забезпечує підвищення професійної майстерності вчителів, тренерів та вихователів. Здійснює контроль за виконанням навчальних програм, за організацією і якістю навчально-виховного та спортивно-тренувального процесу. Організовує підготовку та проведення атестації педагогічних працівників, визначає склад екзаменаційної комісії. Доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам структурних підрозділів закладу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси закладу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу; податкове та екологічне законодавство; методику фізичного виховання і спорту, забезпечення тренувального процесу; принципи методичного забезпечення навчально-тренувального процесу та відбору; принципи розробки документації з планування, обліку і контролю навчально-тренувального процесу; законодавство про працю; правила з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту та закладу; кадрові ресурси закладу; особливості розроблення та виконання планів і програм діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, освіти на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ДИРЕКТОР ШКОЛИ (ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ, СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ І Т. ІН.)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською, фінансовою діяльністю закладу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Забезпечує виконання закладом зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, позабюджетними соціальними фондами, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток закладу з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку, планів будівництва, обов'язків перед постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання ресурсів. Організує і планує напрями діяльності закладу відповідно до положення, статуту закладу та річного плану роботи. Звітує перед власником (засновником) або уповноваженим ним органом, трудовим колективом про результати навчально-спортивної роботи. Укладає угоди про співробітництво, забезпечує організацію обміну спортивними делегаціями для вивчення міжнародного досвіду роботи, бере участь у міжнародних заходах у встановленому законодавством порядку. Організовує прийом іноземних спортивних делегацій. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та несе за це відповідальність. Вживає заходів щодо забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам структурних підрозділів закладу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси закладу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу; податкове та екологічне законодавство; методику фізичного виховання і спорту, забезпечення тренувального процесу; принципи методичного забезпечення навчально-тренувального процесу та відбору; особливості обліку і контролю навчально-тренувального процесу; законодавство про працю; правила з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; вимоги та порядок підготовки, погодження та прийняття організаційно-розпорядчої документації; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту та закладу; кадрові ресурси закладу; особливості розроблення та виконання планів та програм діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ЗАВІДУВАЧ БАЗИ СПОРТИВНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю спортивної бази. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Представляє інтереси спортивної бази в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Укладає від імені спортивної бази договори та інші юридичні акти, організовує роботу на виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Забезпечує виконання зобов'язань перед місцевим бюджетом. Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць спортивної бази, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя, надання фізкультурно-спортивних послуг тощо. Організовує проведення капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, впровадження науково-технічних розробок, створення сучасної матеріально-технічної бази. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Визначає умови, пов'язані з діяльністю спортивної бази, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує оснащення спортивної бази технологічним, інженерним та спортивним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним використанням. Вживає заходів щодо забезпечення спортивної бази кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи її соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси спортивної бази в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; положення Єдиного електронного реєстру спортивних споруд; основи державного управління, економіки, фінансів та права; профіль організації; спеціалізацію й особливості структури спортивної бази; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів і програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; основні положення трудового законодавства, нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посадах у різних сферах економічної діяльності не менше 3 років.

ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, а також додержання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях та на прилеглій території. Відповідає за наявність і справність протипожежних засобів, стан приміщень, обладнання та інвентарю підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей. Контролює ведення обліку та встановленої звітності. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підвищення ефективності роботи господарства підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Упроваджує в організацію господарства сучасні засоби комунікацій та зв'язку, обчислювальну техніку. Вживає заходів щодо своєчасного ремонту. Забезпечує працівників канцелярським приладдям та предметами господарського вжитку. Забезпечує керівництво роботою обслуговуючого персоналу.

Повинен знати: розпорядчі документи органів вищого рівня з господарського обслуговування підприємства, установи, організації; засоби механізації праці обслуговуючого персоналу; правила експлуатації приміщень; основи організації праці; основи трудового законодавства; законодавство з охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері господарського обслуговування не менше 1 року.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою складу з приймання, зберігання та видачі товарно-матеріальних цінностей. Забезпечує раціональне використання складських площ, додержання режимів зберігання товарно-матеріальних цінностей, правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням норм, правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує збір, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування та зберігання товарно-матеріальних цінностей, упровадження в організацію складського господарства сучасних засобів комунікацій та зв'язку, обчислювальної техніки.

Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань організації складського господарства; стандарти і технічні умови зберігання товарно-матеріальних цінностей; види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей та норми їх витрат; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; правила та порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік; умови договорів на перевезення та зберігання вантажів, на оренду складських приміщень та устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; законодавство про матеріальну відповідальність; правила та норми охорони праці; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері господарського обслуговування не менше 1 року.

ЗАВІДУВАЧ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю спортивної споруди. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Представляє інтереси спортивної споруди в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Укладає від імені спортивної споруди договори та інші юридичні акти, організовує роботу на виконання та відповідно до господарських і трудових договорів (контрактів). Забезпечує виконання зобов'язань перед місцевим бюджетом. Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць спортивної споруди, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, надання фізкультурно-спортивних послуг, пропаганду здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення спортивної споруди кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності в межах наданих йому прав. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси спортивної споруди в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; положення Єдиного електронного реєстру спортивних споруд; основи державного управління, економіки, фінансів та права; профіль організації, спеціалізацію й особливості структури спортивної споруди; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів і програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основні положення трудового законодавства, нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посадах у різних сферах економічної діяльності не менше 3 років.

ЗАВІДУВАЧ СТАНЦІЇ ЧОВНОВОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю човнової станції. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Представляє інтереси човнової станції в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Укладає від імені човнової станції договори та інші юридичні акти. Забезпечує виконання зобов'язань перед місцевим бюджетом, організацію роботи відповідно та на виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць човнової станції, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, надання фізкультурно-спортивних послуг, пропаганду здорового способу життя, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів тощо. Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування майна човнової станції, організовує експлуатацію і зберігання плавальних засобів. Веде облік наявності майна, забезпечує придбання спортивного обладнання, човнів тощо. Забезпечує безпечне проведення навчальних та спортивних заходів, веде їх облік. Організовує та здійснює ремонт та підготовку плавальних засобів, спортивного інвентарю і майна до початку плавального сезону, забезпечує їх підготовку для користування населенням та організаціями. Організовує чергування під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для контролю за дотриманням правил безпеки на воді. Забезпечує утримання у чистоті та порядку території та акваторії човнової станції, контролює дотримання правил протипожежної безпеки. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення човнової станції кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси човнової станції в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; положення Єдиного електронного реєстру спортивних споруд; основи управління, фінансів та права; спеціалізацію та особливості структури човнової станції; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення і затвердження планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; організацію праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посадах в різних сферах економічної діяльності не менше 3 років.

КЕРІВНИК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного виховання згідно з навчальним планом і програмами навчального закладу. Складає розклад навчально-тренувальних занять, контролює їх проведення. Забезпечує умови для виконання вимог спортивної підготовки, здавання державних тестів. Запроваджує нові форми і методи відродження традицій національної фізичної культури. Планує реалізацію матеріальних та фінансових ресурсів, які виділяються для вирішення поставлених перед ним завдань. Координує роботу предметних комісій спортивно-педагогічних дисциплін. Організовує проведення комплексних спортивних заходів. Вирішує питання навантаження спортивних споруд орендаторами, організацію платних послуг. Взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, асоціаціями міста, області, визначає кращих спортсменів навчального закладу для надання їм права навчання згідно з індивідуальним графіком. Проводить роботу щодо орієнтації абітурієнтів. Бере участь у підготовці програм вступних іспитів зі спеціальності. Здійснює контроль за проведенням вступних іспитів зі спортивно-педагогічних дисциплін. Забезпечує наочну агітацію спортивних споруд, їх оренду, завантаження.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; акти, які регулюють порядок діяльності організації; положення про навчальний заклад; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 3 років.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю структурного підрозділу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Організовує роботу та ефективну взаємодію працівників у структурному підрозділі, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи, її відповідність до світових стандартів. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Несе відповідальність за стан роботи, координує роботу спеціалістів, забезпечує прийом відомчої звітності від підлеглих колективів та несе відповідальність за її достовірність, забезпечує виконання постанов та розпоряджень сфери фізичної культури і спорту, внесення до інформаційно-аналітичної системи інформації в межах компетенції, несе відповідальність за її достовірність, співпрацює зі структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, відповідає за облік та порядок ведення поточної документації підприємства, установи тощо, навчально-спортивну, організаційно-масову, агітаційно-пропагандистську, господарську роботу в межах своїх повноважень, відповідає за техніку безпеки, пожежну безпеку під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Вживає заходів щодо забезпечення продуктивної праці кваліфікованих кадрів, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій підлеглим працівникам. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Безпосередньо координує процес та контролює хід організаційного супроводження участі спортсменів у спортивних заходах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності організації; профіль організації, її спеціалізацію й особливості структури; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів та програм діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Начальник відділу. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше 5 років.

НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАЛУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю тренажерного комплексу (залу). Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Представляє інтереси тренажерного комплексу (залу) в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Укладає від імені тренажерного комплексу (залу) договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно та на виконання укладених господарських і трудових договорів (контрактів). Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом. Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць тренажерного комплексу (залу), спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Організовує методичну підготовку інструкторів тренажерного комплексу (залу), проводить методичні наради. Оцінює рівень професійної підготовки інструкторів. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності, пропаганду здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Аналізує і вивчає пропозиції осіб, що займаються у тренажерному комплексі (залі), щодо фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та соціально-психологічних заходів. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення тренажерного комплексу (залу) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси тренажерного комплексу (залу) в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті","Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; основи новітніх технологій та сучасних методик спортивного тренування; основні організаційні засади навчально-тренувальної діяльності, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи клубів, центрів; санітарні норми і правила; основи економіки, організації праці і управління; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; етику ділового спілкування; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 2 років.

НАЧАЛЬНИК КЛУБУ (АЕРОКЛУБУ, СЛУЖБОВОГО СОБАКІВНИЦТВА, СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО, СТРІЛЕЦЬКО-СПОРТИВНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю клубу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Представляє інтереси клубу в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Укладає від імені клубу договори та інші юридичні акти, забезпечує організацію роботи відповідно та на виконання укладених господарських і трудових договорів (контрактів). Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом, організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць клубу, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, пропаганду здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення клубу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси клубу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності організації; профіль, спеціалізацію й особливості структури організації; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професійним спрямуванням 3 роки.

НАЧАЛЬНИК КОМАНДИ З ВИДУ СПОРТУ (ЗБІРНОЇ, КЛУБНОЇ)

Завдання та обов'язки. Організовує та здійснює комплекс заходів з фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та участі збірної команди з виду спорту у спортивних заходах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з виду спорту на відповідний рік. Складає річний кошторис команди. Забезпечує організацію відряджень членів збірної команди та офіційних делегацій збірної команди для участі у спортивних заходах. Бере участь у формуванні запиту щодо матеріально-технічного забезпечення збірної команди, у тому числі придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідного спортивного інвентарю і обладнання, оформлення документів для вирішення цих питань. Вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення діяльності збірної команди. Бере участь у формуванні Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з виду спорту на відповідний рік у частині фінансового забезпечення заходів, забезпечує доцільність використання визначених на спортивні заходи бюджетних коштів. Веде облік використання робочого часу складу штатної команди. Вирішує питання поліпшення побутових умов членів збірної команди України.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури штатної національної збірної команди; новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; статутні документи міжнародної та всеукраїнської федерацій; правила спортивних змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи у спортивній команді; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту; кадрові ресурси виду спорту; особливості розроблення та виконання планів і програм розвитку виду спорту; принципи розробки документації з планування, обліку і контролю навчально-тренувального процесу; нормативно-правові акти з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; особливості підготовки, погодження та прийняття організаційно-розпорядчої документації; Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні; норми витрат на матеріальне забезпечення спортивних заходів та їх учасників; ринкові методи управління; особливості укладення та виконання договорів; досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 2 років.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво управлінням, несе відповідальність за напрямки його роботи. Вирішує, у межах повноважень, фінансові питання. Здійснює підбір кадрів. Забезпечує виконання нормативно-правових актів, документів державних органів влади, наказів, постанов, розпоряджень керівництва. Забезпечує прийом звітності від територіальних підрозділів, співпрацює зі структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Відповідає за стан та розвиток підпорядкованої управлінню матеріально-технічної бази, організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, навчально-методичну, агітаційно-пропагандистську, фінансово-господарську діяльність (у межах повноважень), несе відповідальність за облік та порядок ведення поточної документації, за стан протидії правопорушенням з корупційними ознаками. Відповідає за облік та порядок ведення поточної документації підприємства, установи тощо, навчально-спортивну, організаційно-масову, агітаційно-пропагандистську, господарську роботу в межах своїх повноважень. Відповідає за техніку безпеки, пожежну безпеку під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Вживає заходів щодо забезпечення продуктивної праці кваліфікованих кадрів, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності організації; профіль організації, її спеціалізацію й особливості структури; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; основні положення трудового законодавства та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше 5 років.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво за напрямами господарської та фінансово-економічної діяльності федерації відповідно до статутних документів, рішень керівних органів федерації. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна федерації. Представляє інтереси федерації в інших організаціях, установах України та за кордоном. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Забезпечує виконання федерацією усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць федерації, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи, її відповідність до світових стандартів. Забезпечує виконання федерацією програм розвитку виду спорту, обов'язків перед державним бюджетом, замовниками і банками. Організовує діяльність федерації на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня, якості, економічної ефективності діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення федерації кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу федерації, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності федерації в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси федерації в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури федерації; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту; статутні документи всеукраїнської та міжнародної федерацій з виду спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; кадрові ресурси федерації; особливості розроблення та виконання програм з виду спорту; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

 1. ПРОФЕСІОНАЛИ

АКОМПАНІАТОР

Завдання та обов'язки. Бере участь у навчально-тренувальному та виховному процесі, здійснює музичний супровід навчально-тренувальних занять із застосуванням у роботі музичного інструменту у відділеннях з видів спорту, де навчально-тренувальний процес потребує музичного супроводження. Володіє високим рівнем техніки виконання гри на музичному інструменті та необхідною кваліфікацією для супроводження на відповідному художньому рівні виступів спортсменів на змаганнях та тренуваннях у змішаних, індивідуальних та інших номерах програми, а також у проведенні тренувань з підготовки нових номерів і програм. Підвищує професійну кваліфікацію і вдосконалює виконавчу майстерність. Здійснює творчу підготовку до тренувань. Бере для виробничо-творчих потреб участь у записі музичних програм на звукозаписувальну апаратуру. Виконує нові музичні твори з листа і транспонує нотний матеріал звичайної складності. Визначає спільно з тренером-викладачем принципи та методи використання музики в репертуарі спортсменів, бере участь у формуванні репертуарних планів. Готує спільно з тренерами-викладачами музику до занять, програм і бере участь у її обговоренні на тренерській раді.

Повинен знати: основи естетики; історію та теорію музики; основні напрямки розвитку сучасної музики; найбільш значні твори музичного класичного та сучасного репертуару; методи самостійної роботи над музичним твором; методику роботи зі спортсменами у змішаних, індивідуальних та інших номерах програми; принципи формування репертуару; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ) З ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОГО ЛЬОДУ

Завдання та обов'язки. Розроблює, застосовуючи засоби автоматизації проектування, та впроваджує прогресивні технологічні процеси, види обладнання і технологічної оснастки, засоби автоматизації і механізації, оптимальні режими виготовлення штучного льоду, забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної продукції і скорочення матеріальних і трудових витрат на її виготовлення. Запроваджує порядок виконання робіт та операційний маршрут. Розроблює плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм часу (виробітку), розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність проектованих технологічних процесів. Розроблює технологічні нормативи, інструкції, схеми, карти технічного рівня та якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни до технічної документації у зв'язку з коригуванням технологічна процесів і режимів виробництва. Складає технічні завдання на проектування, бере участь у розробленні керуючих програм (для устаткування з числовим програмним керуванням), в опрацьовуванні розроблених програм, коригуванні їх у процесі доопрацювання, складанні інструкцій на роботу з програмами. Проводить патентні дослідження, бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, у складанні заявок на винаходи та промислові зразки, удосконаленні технології і контролює їх виконання. Контролює додержання технологічної дисципліни, правильність експлуатації технологічного устаткування. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід технології виготовлення штучного льоду для застосування у відповідних видах спорту, розроблює і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці. Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Розроблює методи технічного контролю і випробування продукції. Бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, заявок на винаходи і промислові зразки. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення технології виготовлення штучного льоду для застосування у відповідних видах спорту і готує висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства.

Повинен знати: нормативно-правові акти та методичні рекомендації з питань технологічної підготовки і організації виробництва; конструкції виробів або склад продукту, на які проектується технологічний процес; технологію виробництва продукції; перспективи технічного розвитку підприємства; системи і методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва; основне технологічне устаткування і принцип його роботи; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і світових технологій, аналогічних тим, що проектуються, з урахуванням міжнародних вимог до штучного льоду, що застосовується у відповідних видах спорту; типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку і способи його запобіганню; системи автоматизованого проектування; порядок і методи проведення патентних досліджень; основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології; вимоги організації праці в проектуванні технологічних процесів; керівні матеріали з розроблення й оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництв аналогічної продукції; основи економіки; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-технолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді інженера-технолога I категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді інженера-технолога II категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді інженера-технолога III категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог III категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді інженера-технолога не менше 1 року.

Інженер-технолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

МЕТОДИСТ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Завдання та обов'язки. Відповідає за методичну та дослідно-експериментальну роботу. Організовує та координує роботу методичних комісій закладу. Забезпечує внутрішній контроль навчально-тренувальних занять навчальних груп, виконання розкладу занять, організаційно-методичне керівництво діяльністю інструкторів, організовує та проводить їх підготовку та перепідготовку, надає методичну допомогу з питань планування навчально-тренувального процесу, його виконання, підготовки спортивного резерву. Здійснює набір в секції, групи спортивної та оздоровчої спрямованості осіб, які бажають займатися фізичною культурою і спортом та не мають медичних протипоказань. Організовує і проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заняття та заходи, семінари інструкторів. Бере участь у підготовці спортсменів масових розрядів і суддів. Веде статистичний облік результатів роботи з фізичної культури. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи. Бере участь в організації заходів щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом. Аналізує результати діяльності організації, бере участь у плануванні роботи. Вивчає, узагальнює та впроваджує в практику досвід роботи вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, узагальнює та поширює інформацію щодо інноваційних технологій навчання у сфері фізичної культури і спорту. Організовує науково-практичні конференції, виставки тощо. Бере участь у розробленні методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників за відповідними напрямами їх діяльності. Організовує заходи для проведення атестації спортивних працівників. Здійснює підготовку матеріалів на засідання педагогічних рад. Надає допомогу працівникам у розробленні авторських програм. Забезпечує роботу зі складання учнями тестів і нормативів фізичної підготовленості. Організовує роботу семінарів та науково-практичних конференцій для підвищення фахового рівня спеціалістів із запрошенням науковців, інших фахівців. Аналізує результати участі учнів у фізкультурно-оздоровчих заходах, веде документацію щодо проведення спортивних заходів та присвоєння спортивних розрядів. Готує проекти наказів з навчально-спортивної роботи, договорів про співпрацю спортивного закладу з суб'єктами сфери фізичної культури і спорту. Бере участь в розробці планів комплектування навчальних груп. Організовує проведення роботи з підготовки громадських фізкультурних кадрів, оформлення відповідних документів. Забезпечує організацію та проведення оглядів кабінетів, лабораторій, наявної спортивної бази, узагальнює їх підсумки.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; теоретичні основи діяльності; методику організації і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; методику забезпечення тренувального процесу та основи відбору; принципи педагогічного контролю, забезпечення тренувального, виховного процесу; основи педагогіки, психології, гігієни; особливості розроблення та виконання планів та програм діяльності; правила з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний методист з фізичної культури: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у закладах, установах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на посаді методиста з фізичної культури I категорії не менше 2 років.

Методист з фізичної культури I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у закладах, установах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на посаді методиста з фізичної культури II категорії не менше 2 років.

Методист з фізичної культури II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у закладах, установах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на посаді методиста з фізичної культури не менше 2 років.

Методист з фізичної культури: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

ПСИХОЛОГ У ЗАКЛАДАХ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ (БАЗОВА ПОСАДА ПСИХОЛОГ)

Завдання та обов'язки. Організовує психологічне діагностування спортсменів. Забезпечує організацію сталої системи психологічного консультування тренерсько-викладацького складу та інших учасників навчально-тренувального, спортивного процесу. Проводить психолого-корекційну роботу зі спортсменами. Будує діяльність на засадах довіри у взаємодії з учасниками навчально-тренувального процесу. Спрямовує професійну діяльність на збереження психологічного, соматичного і соціального стану спортсменів у процесі виховання та навчання в закладах фізичної культури і спорту. Визначає фактори, що перешкоджають розвитку особистості спортсменів і вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна та консультативна). Надає допомогу спортсменам, батькам (особам, які їх замінюють), тренерам-викладачам (тренерам), колективу у вирішенні конкретних проблем. Виявляє та обстежує спортсменів, які потребують психолого-педагогічної корекції особистісної та інтелектуальної сфери. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідницьких робіт з метою орієнтації тренерського-викладацького складу, колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) у проблемах особистісного і соціального розвитку спортсменів. Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм навчально-тренувального та спортивного процесу з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових особливостей особистості спортсменів, сприяє розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення. Здійснює психологічну підтримку фізично обдарованих спортсменів, сприяє їхньому подальшому розвитку і пошуку виду спорту за типом особистості, характеру. Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості спортсменів. Формує психологічну культуру спортсменів, тренерсько-викладацького складу та батьків (осіб, які їх замінюють), у тому числі і культуру статевого виховання. Консультує працівників з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності спортсменів, тренерсько-викладацького складу, батьків (осіб, які їх заміняють). Бере участь у роботі педагогічної ради тощо, проведенні семінарів у розробці планів роботи щодо організації виховної роботи, програм, посібників, методичних рекомендацій. Сприяє формуванню позитивного психологічного клімату серед спортсменів та тренерів-викладачів у колективі шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури учасників навчально-тренувального процесу. Несе відповідальність за розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностичної, консультативної та селекційної роботи, якщо це може завдати шкоди спортсмену чи його соціальному оточенню. Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Етичний кодекс психолога; законодавство з питань захисту психічного здоров'я і соціального благополуччя, освіти, фізичної культури і спорту; Положення про психологічну службу України; інші акти, що регулюють питання організації роботи психологічної служби; накази органів управління освітою та фізичною культурою і спортом всіх рівнів; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; статут, правила внутрішнього розпорядку закладу. Дотримується декларації прав і свобод людини, Конвенції про права дитини.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний психолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді психолога I категорії не менше 2 років.

Психолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді психолога II категорії не менше 2 років.

Психолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді психолога не менше 1 року.

Психолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

 1. ФАХІВЦІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Бере участь у впровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником федерації, президією, виконкомом, членами федерації, а також систему взаємовідносин керівника федерації з представниками інших організацій. Організовує роботу щодо виконання рішень керівних органів федерації, які стосуються завдань, визначених статутом, та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації. Доводить до відома всіх зацікавлених служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів та прийнятих рішень. Обробляє інформацію, аналізує, веде та зберігає поточні документи, протоколи засідань керівних органів федерації, постійних та тимчасових комітетів, інші документи федерації. Забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією і її членами, іншими організаціями. Готує проекти розпорядчої документації, адміністративної та іншої кореспонденції: запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо. Виконує протокольні записи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо. Реєструє звернення і заяви членів федерації, організовує їх прийом (зустріч) з керівником федерації. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; основи адміністративного, господарського та трудового права; нормативні, методичні та інші керівні документи у сфері фізичної культури і спорту; діловодство; положення, інструкції та інші матеріали з розроблення управлінської, організаційної, технічної та інших видів документації; організаційну структуру федерації; основи організації праці та особливості управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в інших сферах економічної діяльності не менше 2 років.

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ

Завдання та обов'язки. Планує, організовує та проводить на підприємстві, у організації, за місцем проживання фізкультурно-оздоровчі заходи, передбачені програмами соціально-економічного розвитку трудових колективів та колективними договорами. Бере участь в організації та проведенні спортивних заходів. Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання. Організовує фізкультурно-оздоровчі групи, спортивні секції та групи з працівників та членів їх сімей, які мають бажання займатися фізичною культурою і спортом та не мають для цього медичних протипоказань. Розробляє заходи щодо залучення працівників підприємств (організацій, за місцем проживання) до систематичних занять фізичною культурою, спортом, організовує їх активний відпочинок. Дає рекомендації працівникам щодо виконання комплексних вправ для відновлення працездатності. Складає та забезпечує виконання календарного плану фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Веде статистичний облік діяльності з проведення фізкультурно-масових і оздоровчих заходів. Аналізує, систематизує, обробляє та узагальнює результати роботи, складає звітну і оперативну інформацію для керівних організацій. Розробляє і вживає заходи з пропаганди здорового способу життя, організовує і проводить огляди, конкурси та інші заходи на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з урахуванням умов праці. Проводить відкриті заняття, готує рекомендації щодо виконання комплексних вправ, які сприяють поновленню працездатності. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід роботи, розробляє пропозиції щодо його застосування в організації і проведенні фізкультурно-масової і спортивної роботи. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; інші нормативно-правові акти, що застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила та норми організації та безпечного проведення занять фізичною культурою і спортом для різних вікових груп населення; основи вікової психології та фізіології людини; правила спортивних змагань; правила експлуатації спортивних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інструктор з фізкультури: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді інструктора з фізкультури не менше 2 років.

Інструктор з фізкультури: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше 1 року.

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З АЛЬПІНІЗМУ

Завдання та обов'язки. Організує навчально-тренувальну роботу в альпіністському таборі (базі), планує роботу з підготовки спортсменів та проводить заняття з техніки і тактики альпінізму. Комплектує відділення і спортивні групи. Забезпечує проведення рятувальних робіт у горах. Аналізує підсумки проведених занять та сходжень. Вміє реалізовувати плани в межах своєї діяльності та вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Надає рекомендації з покращення підготовки альпіністів. Проводить теоретичні і практичні заняття із забезпечення безпеки спортсменів під час сходження. Готує та надає характеристики спортсменам-альпіністам та інструкторам, які пройшли відповідні етапи підготовки. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону навколишнього середовища. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід роботи, розробляє пропозиції з його застосування в організації і проведенні роботи. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: керівні матеріали, що визначають напрями розвитку альпінізму; методику навчання альпіністів; теорію фізичного виховання та спортивного тренування; основи лікарського контролю та самоконтролю; елементи топографії та орієнтування на місцевості; правила надання першої медичної допомоги; правила та норми безпеки з альпінізму; основи тактичної і психологічної підготовки альпіністів; вимоги нормативних актів з охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інструктор-методист з альпінізму: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань, спеціальні методичні курси. Для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді інструктора-методиста з альпінізму не менше 2 років, наявність досвіду організації сходження 1 - 6 категорій складності, I спортивний розряд з альпінізму. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, наявність досвіду організації сходження 1 - 6 категорій складності, I спортивний розряд з альпінізму.

Інструктор-методист з альпінізму. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або професійне навчання з одержанням відповідної спеціальності. Без вимог до стажу роботи, наявність спортивного розряду з альпінізму.

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ

Завдання та обов'язки. Організовує на підприємстві (установі, організації) регулярне проведення виробничої гімнастики. Проводить масову фізкультурно-оздоровчу роботу. Розробляє (підбирає) комплекси вправ з виробничої гімнастики відповідні до фізіологічних потреб працюючих. Забезпечує підготовку інструкторів на громадських засадах на курсах і семінарах, здійснює методичне керівництво та надає їм практичну допомогу в проведенні виробничої гімнастики. Організовує роботу з пропаганди необхідності проведення виробничої гімнастики. Надає допомогу медичному персоналу з організації контролю за впливом виробничої гімнастики на стан здоров'я працюючих. Організовує огляди-конкурси на кращу організацію виробничої гімнастики. Бере участь у розробленні пропозицій з покращення санітарно-гігієнічного стану підприємства (установи, організації). Організовує та бере участь у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Впроваджує ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання. Організовує фізкультурно-оздоровчі групи, спортивні секції та групи з працівників та членів їх сімей, які мають бажання займатися фізичною культурою і спортом та не мають для цього медичних протипоказань. Розробляє заходи щодо залучення працівників до систематичних занять фізичною культурою, спортом, організовує їх активний відпочинок. Дає рекомендації працівникам щодо виконання комплексних вправ для відновлення працездатності. Веде статистичний облік діяльності з проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Аналізує, систематизує, обробляє та узагальнює результати роботи, складає звітну і оперативну інформації для керівних організацій. Розробляє і вживає заходи з пропаганди здорового способу життя, організовує і проводить огляди, конкурси та інші заходи на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності з урахуванням умов праці. Проводить відкриті заняття, готує рекомендації щодо виконання комплексних вправ, які сприяють поновленню працездатності. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід роботи, розробляє пропозиції з його застосування в організації і проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; галузеві акти, накази, інструкції та інші матеріали з питань фізичної культури і спорту; основи організації і методику проведення виробничої гімнастики та фізкультурно-оздоровчої роботи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; основи організації праці.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З ТУРИЗМУ

Завдання та обов'язки. Складає методичні програми, річні, етапні та поточні календарні графіки організації роботи з туризму. Організує та проводить навчально-тренувальну роботу. Вміє реалізовувати плани в межах своєї діяльності. Забезпечує дотримання установлених для відповідного маршруту траси і графіка руху, інформування за допомогою переносних засобів радіозв'язку відповідних туристичних організацій про пересування групи. Здійснює підготовку туристів до походу. Проводить планові туристичні походи із закріпленими туристськими групами. Систематизує, аналізує та обробляє інформацію, опрацьовує документацію щодо організації та здійснення походів відповідної категорії складності, забезпечує підготовку звітної документації. Під час походу контролює стан здоров'я туристів, темп руху, технологію приготування та споживання їжі, додержання вимог санітарії та гігієни, виконання вимог щодо організації біваків, рівномірного розподілу вантажу між туристами, дотримання туристами правил та вимог з охорони природи, інформування на маршруті щодо природних, етнографічних, культурних та Інших пам'яток району подорожі, забезпечення виконання правил та норм безпеки членами групи, чистоти і порядку на біваку. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону навколишнього середовища. Проводить відкриті заняття, готує рекомендації щодо поновлення працездатності. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід роботи, розробляє пропозиції з його застосування в організації і проведенні роботи. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: Закон України "Про туризм"; державну (регіональну) програму розвитку туризму; принципи організації туристських походів і практики їх проведення в обсязі програми підготовки інструктора з туризму; основи краєзнавства; траси туристських маршрутів; вимоги правил та норм безпеки туристів у поході; методику надання першої медичної допомоги; особливі правила, встановлені для заповідників та лісництв; правила радіообміну; вимоги нормативних актів про охорону навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інструктор-методист з туризму: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді інструктора-методиста з туризму не менше 2 років. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи.

Інструктор-методист з туризму: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або повна загальна середня освіта, спеціальна курсова підготовка. Без вимог до стажу роботи, наявність спортивного розряду зі спортивного туризму.

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює методичне керівництво фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю організації, центру. Організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи. Консультує осіб, що займаються фізичною культурою і спортом. Організовує роботу методичного кабінету. Вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід з організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. Систематизує, аналізує, обробляє та веде встановлену документацію. Сприяє створенню творчого емоційно-психологічного клімату в колективі. Вдосконалює професійний рівень, методичну майстерність, загальну культуру. Додержується професійної етики, пропагує здоровий спосіб життя. Розробляє та проводить пропагандистсько-інформаційну діяльність щодо занять фізичною культурою та спортом, поширення знань та умінь щодо забезпечення здорового способу життя. Організовує та проводить навчально-тренувальну роботу у фізкультурно-оздоровчих групах і спортивних секціях. Сприяє організації та проведенню фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених державними комплексними програмами соціально-економічного розвитку, планами соціально-економічного розвитку трудових колективів та колективними договорами. Дає рекомендації щодо виконання комплексних вправ, які впливають на поновлення працездатності. Вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання. Організовує фізкультурно-оздоровчі групи, спортивні секції та групи з осіб, які мають бажання займатися фізичною культурою і спортом та не мають для цього медичних протипоказань. Розробляє заходи щодо залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою, спортом, організовує їх активний відпочинок. Аналізує, систематизує, обробляє та узагальнює результати роботи. Організує і проводить огляди, конкурси та інші заходи на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. Проводить відкриті заняття, готує рекомендації щодо виконання комплексних вправ, які сприяють поновленню працездатності. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід роботи, розробляє пропозиції щодо його застосування в організації і проведенні фізкультурно-масової і спортивної роботи. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Підвищує кваліфікацію згідно із законодавством.

Повинен знати: Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила та норми організації занять фізичною культурою і спортом для різних вікових груп населення; правила безпечного проведення спортивних змагань та фізкультурно-оздоровчих занять; основи вікової психології та фізіології людини; норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді інструктора-методиста з фізичної культури та спорту II категорії не менше 3 років.

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді інструктора-методиста з фізичної культури та спорту не менше 2 років.

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

Завдання та обов'язки. Здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів з відбору вихованців (учнів-спортсменів). Забезпечує організацію навчально-тренувальної та спортивної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної та спортивної роботи. Організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять; проведення семінарів, нарад з тренерами-викладачами, інструкторами-методистами та іншими працівниками школи щодо організації діяльності. Систематизує, аналізує, обробляє інформацію та оформлює матеріали для присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам, матеріали на одержання відповідної категорії (для дитячо-юнацьких спортивних шкіл). Готує тарифікаційний список тренерів-викладачів. Веде статистичний облік результатів навчально-тренувальної роботи, аналізує та узагальнює інформацію щодо виступу спортсменів на спортивних змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня. Контролює виконання спортсменами індивідуальних планів, узагальнює результати роботи та досвід тренерів, здійснює планування кількісного складу спортсменів. Складає календарний план проведення навчально-тренувальних зборів. Бере участь у підготовці статистичного (відомчого) звіту про роботу закладу, у розробці плану роботи, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, індивідуальних планів підготовки вихованців (учнів-спортсменів), формуванні навчальних груп. Складає розклад навчально-тренувальних занять. Відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи, організацію та проведення змагань у відділеннях з видів спорту. Бере участь у роботі комісії з прийому контрольних нормативів вихованців (учнів-спортсменів). Формує, спільно з тренерською радою, план придбання спортивного обладнання, інвентарю та екіпіровки. Контролює проведення навчально-тренувальних занять, проходження вихованцями (учнями-спортсменами) диспансерного обстеження. Відповідає за ведення відповідної документації, особистих карток спортсменів, тренерів-викладачів (тренерів). Оформлює та надає матеріали на присвоєння відповідної категорії дитячо-юнацькій спортивній школі до комісії з розгляду цих матеріалів. Готує штатний розпис школи. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін до тарифікаційного списку тренерів-викладачів та штатного розпису (надбавка за вислугу років, спеціалізація тощо). Організовує проведення семінарів, нарад з тренерами-викладачами, інструкторами-методистами та іншими працівниками спортивної школи щодо організації діяльності школи. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Старший інструктор-методист, крім визначених завдань та обов'язків інструктора-методиста, очолює роботу інструкторів-методистів, контролює їх діяльність, узагальнює результати і зміст праці. Аналізує та узагальнює результати роботи тренерів-викладачів зі спорту, спортивні результати вихованців (учнів-спортсменів), підсумки навчально-тренувального та виховного процесу, результати спортивних змагань, досвід роботи. Аналізує та несе відповідальність за ведення навчально-методичної документації. Здійснює підготовку організаційно-розпорядчої документації з основної діяльності. Здійснює контроль за комплектуванням навчальних груп, змістом та результатами навчально-тренувального та виховного процесів. Організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів. Готує інформацію та звіти за підсумками роботи. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення основної діяльності спортивної школи, присвоєння кваліфікаційних категорій та встановлення навантаження тренерам-викладачам зі спорту, присвоєння спортивних розрядів і спортивних звань вихованцям (учням-спортсменам).

Повинен знати: Конституцію України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; інші нормативно-правові акти, що застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; особливості розроблення та реалізації планів та програм діяльності, обліку і контролю навчально-тренувальної роботи; діловодство; основи педагогіки та психології, трудового законодавства; правила та норми безпечного проведення занять; правила спортивних змагань з видів спорту; правила експлуатації спортивних споруд; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інструктор - методист спортивної школи: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді інструктора-методиста спортивної школи не менше 3 років. Для бакалавра - стаж роботи на посаді інструктора-методиста спортивної школи не менше 1 року.

Інструктор-методист спортивної школи: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для молодшого бакалавра - стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 1 року. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАЛУ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних занять у тренажерному залі. Формує в осіб, які займаються, стійку мотиваційну зацікавленість до занять на тренажерному обладнанні. Розробляє для них індивідуальні програми тренувань, веде контроль їх виконання. Надає персональну консультативну допомогу з питань харчування. Забезпечує страховку під час виконання на заняттях вправ із довільним навантаженням. Перевіряє придатність до експлуатації тренажерного обладнання (дротів, ременів, ланцюгів), відповідає за його своєчасну технічну перевірку. Готує інвентар та тренажерне обладнання до проведення тренувальних занять і тестування, бере участь у проведенні тестування. Систематично підвищує свій професійний рівень, вивчає і аналізує літературні джерела. Бере участь у семінарах, методичних нарадах, оволодіває сучасними методиками тренувань з використанням тренажерів. Організовує та бере участь у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Впроваджує ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання. Організовує фізкультурно-оздоровчі групи, спортивні секції та групи з осіб, які мають бажання займатися фізичною культурою і спортом та не мають для цього медичних протипоказань. Розробляє заходи щодо залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою, спортом. Дає рекомендації працівникам щодо виконання комплексних вправ для відновлення працездатності. Веде статистичний облік діяльності з проведення фізкультурно-масових і оздоровчих заходів. Аналізує, систематизує, обробляє та узагальнює результати роботи, складає звітну й оперативну інформацію. Розробляє і вживає заходи з пропаганди здорового способу життя. Проводить відкриті заняття. Готує рекомендації щодо виконання комплексних вправ, які сприяють поновленню працездатності. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід роботи, розробляє пропозиції з його застосування в організації та проведенні фізкультурно-масової та оздоровчої роботи. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; методичні та інструктивні матеріали з питань організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; форми і методи організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; основи анатомії та фізіології людини; основи педагогіки та психології; норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інструктор-методист тренажерного комплексу (залу): вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді Інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу) не менше 2 років. Для бакалавра - стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 2 років.

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або професійна освіта. Без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПУНКТУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу навчально-тренувального пункту. Здійснює методичне забезпечення і координацію роботи навчально-тренувального пункту з відбору учнів для занять, проводить їх спортивне орієнтування. Консультує осіб, що займаються фізичною культурою і спортом. Вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід з організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. Вдосконалює професійний рівень, методичну майстерність, загальну культуру. Додержується професійної етики, пропагує здоровий спосіб життя. Розробляє та проводить пропагандистсько-інформаційну діяльність щодо занять фізичною культурою та спортом, поширення знань та умінь щодо забезпечення здорового способу життя. Сприяє організації та проведенню фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених державними комплексними програмами соціально-економічного розвитку, планами соціально-економічного розвитку трудових колективів та колективними договорами. Дає рекомендації щодо виконання комплексних вправ, які впливають на поновлення працездатності. Вживає заходів щодо усунення виявлених в процесі діяльності недоліків. Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання. Організовує фізкультурно-оздоровчі групи, спортивні секції та групи з осіб, які мають бажання займатися фізичною культурою і спортом та не мають для цього медичних протипоказань. Розробляє заходи щодо залучення громадян до систематичних занять фізичною культурою, спортом, організовує їх активний відпочинок. Систематизує, аналізує, обробляє та веде встановлену документацію. Організовує навчально-тренувальний та виховний процеси. Комплектує навчальні групи. Аналізує результати навчально-тренувального та виховного процесу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів зі спорту, проведення відкритих уроків. Веде статистичний облік результатів роботи навчально-тренувального пункту, етапів підготовки, узагальнює результати роботи, досвід тренерів-викладачів. Забезпечує безпечне проведення занять. Дотримується правил з охорони праці та пожежної безпеки. Підвищує кваліфікацію згідно із законодавством.

Повинен знати: нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила спортивних змагань з видів спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

МАСАЖИСТ СПОРТИВНИЙ

Завдання та обов'язки. Проводить відповідно до рекомендацій лікаря спортивний та лікувальний масаж на навчально-тренувальних зборах та в період проведення спортивних змагань. Здійснює реабілітаційні заходи після травм спортсменів. Бере участь у заходах щодо контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у місцях тренувань, занять, розміщення та харчування спортсменів, а також контролює своєчасність та якість виконання спортсменами реабілітаційних заходів. Підвищує рівень своїх знань та умінь з масажу та сучасної системи підготовки спортсменів.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті"; нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я; новітні засоби і методи спортивного та лікувального масажу, самомасажу; основи анатомії і фізіології людини, біомеханіки спорту та гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Курси спеціального масажу. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

МЕХАНІК З ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну та надійну роботу спортивного інвентарю та устаткування. Здійснює технічний нагляд за станом спортивного інвентарю та устаткування, забезпечує його облік. Організовує своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт, підготовку документів на морально застарілий інвентар та обладнання. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації спортивного інвентарю та устаткування, контролює їх якість. Готує спортивний інвентар до навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях. Бере участь в організації навчально-тренувального процесу.

Повинен знати: нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали з організації ремонту спортивної техніки; технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивної техніки; правила та норми охорони праці та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Механік з технічних видів спорту I категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді механіка з технічних видів спорту II категорії - не менше 1 року.

Механік з технічних видів спорту II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи за професією механіка з технічних видів спорту не менше 2 років.

Механік з технічних видів спорту. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

СПОРТСМЕН-ІНСТРУКТОР

Завдання та обов'язки. Реалізує індивідуальні плани спортивної підготовки з урахуванням сучасних методик тренування, вітчизняного та міжнародного досвіду розвитку виду спорту. Демонструє творчі та фізичні здібності, спортивний талант та індивідуальність. Представляє державу в міжнародному спортивному співтоваристві. Упроваджує у практику спортивного тренування наукову систему підготовки, обґрунтовану тренерським складом. Виконує програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду або звання. Передає досвід спортивних досягнень під час тренувального та змагального процесів. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки. Досягає результатів міжнародного класу, веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки. Бере участь спільно з тренерським складом у плануванні навчально-тренувального процесу. Надає практичну допомогу молодим фахівцям. Пропагує фізичну культуру і спорт, здоровий спосіб життя.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; положення Олімпійської хартії; правила і норми безпечного проведення спортивних заходів; положення і правила Всесвітнього антидопінгового Кодексу; статутні документи міжнародної та всеукраїнської федерації виду спорту; основи методики спортивного тренування; принципи, методологію спеціалізації виду спорту; санітарно-гігієнічні норми; вітчизняний та світовий досвід розвитку виду спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня та професійно-технічна освіта, професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

СПОРТСМЕН-ІНСТРУКТОР ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ

Завдання та обов'язки. Бере участь у підготовці та реалізації індивідуальних планів спортивної підготовки з урахуванням сучасних методик тренування, вітчизняного та міжнародного досвіду розвитку виду спорту. Представляє команду в міжнародному спортивному співтоваристві. Демонструє творчі та фізичні здібності, спортивний талант та індивідуальність. Упроваджує у практику спортивного тренування науково обґрунтовану систему підготовки, узгоджену з тренерським складом. Виконує нормативні вимоги програм з виду спорту для присвоєння спортивного звання. Досягає результатів як призер всеукраїнських, призер та фіналіст міжнародних змагань, що дає право бути членом штатної збірної команди України. Передає досвід спортивних досягнень під час тренувального та змагального процесів. Реалізує правила і норми безпечного проведення тренувальних занять та спортивних заходів різного рівня. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки, забезпечує досягнення результатів міжнародного класу. Веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки. Бере спільно з тренерським складом участь у плануванні навчально-тренувального процесу. Передає досвід спортивних досягнень та надає практичну допомогу молодим фахівцям. Додержується вимог статутних документів міжнародної та всеукраїнської федерацій виду спорту, основ методики спортивного тренування, правил спортивних змагань з виду спорту, укладання та дотримання умов контракту (угоди, договору та інших договірно-правових документів, у тому числі рекламних). Несе персональну відповідальність за виконання вимог міжнародних та національних антидопінгових правил. Додержується основних принципів, методології та правил спеціалізації з виду спорту, правил спортивних змагань з виду спорту, санітарно-гігієнічних норм, нормативно-правових актів і методичних документів, що визначають напрями розвитку виду спорту та фізичної культури в державі, правил і норм безпечного проведення занять та змагань. Пропагує фізичну культуру і спорт, здоровий спосіб життя.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; положення Олімпійської хартії; правила і норми безпечного проведення тренувальних занять та змагань різного рівня; Всесвітній антидопінговий Кодекс; статутні документи міжнародної та всеукраїнської федерацій виду спорту; основи методики спортивного тренування; основні принципи, методологію спеціалізації з виду спорту; санітарно-гігієнічні норми; вітчизняний та світовий досвід розвитку виду спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Спеціалізація.

Спортсмен-лідер збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю. Бере спільно з тренерами збірної команди України серед спортсменів з інвалідністю участь у плануванні навчально-тренувального процесу, розробці індивідуальних планів для кожного спортсмена з інвалідністю, який бере участь у тренуваннях, змаганнях за допомогою тренера-лідера. Несе відповідальність за безпеку спортсмена з інвалідністю з вадами зору під час участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах. Є однією командою зі спортсменом з вадами зору під час участі у змаганнях. Дотримується спортивних правил змагань учасника (не повинен штовхати або тягнути спортсмена з інвалідністю з вадами зору для отримання переваги на будь-якому етапі змагань, залишається в одному коридорі зі спортсменом з інвалідністю. У забігах прибуває на фінішну пряму позаду свого спортсмена з метою запобігання дискваліфікації спортсмена). Бере участь у всіх спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, медичних обстеженнях та тестуваннях, передбачених планом підготовки збірної команди серед спортсменів з інвалідністю. Виконує тренувальні і змагальні завдання, індивідуальний план підготовки, передбачений для спортсменів з інвалідністю. Підвищує спортивну майстерність, досягає результатів міжнародного класу згідно з індивідуальним планом підготовки спортсменів з інвалідністю.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; нормативно-правові акти, що стосуються прав осіб з інвалідністю; правила проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю; правила спортивних змагань міжнародних спортивних організацій осіб з інвалідністю; положення (регламенти) про спортивні змагання серед осіб з інвалідністю з легкої атлетики, паратриатлону та зимових видів спорту, у тому числі міжнародні.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Спортивний розряд з відповідного виду спорту. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 1 року.

СПОРТСМЕН-ПРОФЕСІОНАЛ З ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Перебуває в офіційних трудових відносинах з організаційними структурами професійного спорту, що оформлені у вигляді трудового контракту (угоди, договору) з урахуванням чинного законодавства України, статутів, положень відповідних українських та міжнародних спортивних організацій, правил міжнародних та всеукраїнських федерацій. Дотримується укладеного контракту (угоди, договору, інших договірно-правових документів, у тому числі й тих, що стосуються реклами). Виконує положення чинного законодавства щодо сплати податків. Бере участь у підготовці та реалізує індивідуальні плани спортивної підготовки з урахуванням сучасних методик тренування, вітчизняного та міжнародного досвіду розвитку виду спорту. Представляє державу в міжнародному спортивному співтоваристві. Демонструє творчі та фізичні здібності. Упроваджує у практику спортивного тренування науково обґрунтовану систему підготовки, узгоджену з персональним менеджерським та промоутерським контингентом. Виконує нормативні вимоги програми з виду спорту для присвоєння спортивного звання. Досягає результатів, таких як призер всеукраїнських, міжнародних змагань, які дають право бути членом штатної збірної команди України. Передає досвід спортивних досягнень під час тренувального та змагального процесів. Вирішує комплекс питань з підготовки та проведення спортивних заходів, менеджменту, участі у змаганнях, пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя, виконання правил і норм безпечного проведення тренувальних занять та змагань різного рівня. Не вживає і не схиляє інших до вживання фармакологічних та інших стимулюючих препаратів та засобів, заборонених міжнародним Олімпійським комітетом і відповідними міжнародними спортивними організаціями. Виконує вимоги міжнародних та національних антидопінгових правил.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; установчі документи міжнародної та всеукраїнської федерацій виду спорту; основи методики спортивного тренування; правила спортивних змагань з виду спорту; особливості укладення та виконання умов контракту (угоди, договору та інших договірно-правових документів, у тому числі рекламних); антидопінгові правила; правила і норми безпечного проведення тренувальних занять та змагань різного рівня.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, професійна підготовка. Стаж роботи за фахом 5 років.

СУДДЯ З ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Використовує на практиці правила змагань з відповідного виду спорту. Забезпечує проведення спортивних змагань на високому організаційному і технічному рівні. Бере участь у роботі відповідних колегій суддів різного рівня, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів. Забезпечує дотримання правил спортивних змагань, суддівство спортивних змагань різного рівня з дотриманням правил безпеки для життя і здоров'я учасників заходу. Відповідає за об'єктивність та неупередженість діяльності. Проводить семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів. Бере участь у проведенні підсумкових семінарів, роботі колегій суддів, реалізації їх рішень. Планує роботу, проводить аналіз а результатів, веде встановлену документацію. Займається самопідготовкою з підвищення рівня фізичної підготовленості. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Несе відповідальність щодо забезпечення позитивного впливу на оточуючих осіб (глядачів, підопічних, вихованців). Забезпечує пропаганду виду спорту, фізичної культури та здорового способу життя. Захищає честь судді, створює атмосферу оптимізму. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; правила спортивних змагань з виду (видів) спорту, в тому числі міжнародних організацій; положення (регламенти) про проведення змагань; історію розвитку виду спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Суддя з виду спорту національної категорії: повна загальна середня або професійно-технічна освіта; перша суддівська категорія, стаж суддівства не менше 3 років, практика суддівства не менше 6 всеукраїнських змагань та за умови участі у суддівському семінарі.

Суддя з виду спорту першої категорії: повна загальна середня або професійно-технічна освіта; друга суддівська категорія, стаж суддівства не менше 3 років, практика суддівства не менше 5 змагань обласного (міського) рівня або 5 всеукраїнських змагань, у 2-х з яких виконання обов'язків заступника головного судді або заступника головного секретаря за умови участі у суддівському семінарі.

Суддя з виду спорту другої категорії: повна загальна середня або професійно-технічна освіта; стаж суддівства не менше 2 років, практика суддівства не менше 3 змагань обласного (міського) рівня або 5 змагань у спортивній школі, клубі за умови участі у суддівському семінарі.

ТЕХНІК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ СПОРТИВНОЇ ТЕХНІКИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує основні технологічні процеси за відповідними нормами та впровадження прогресивних методів ремонту, відновлення та експлуатації спортивної техніки, окремих деталей, вузлів та механізмів з використанням знань конструкторських особливостей спортивної техніки. Веде облік та аналізує стан наявного спортивного обладнання. Забезпечує відповідний технічний стан спеціальної спортивної техніки, окремих вузлів та механізмів. Здійснює комплексні роботи щодо відновлення технічних характеристик спортивної техніки за узгодженням із суміжними сферами діяльності для подальшого використання спортсменами. Аналізує потребу необхідного обладнання, складання та обґрунтування заявок на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних для ремонту, створення умов для забезпечення безаварійної роботи спортивного обладнання, устаткування, апаратури, техніки, зброї, суден, їх модернізації та відновлення тощо. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Складає та обґрунтовує поточні та етапні плани щодо придбання матеріалів та запасних частин спортивної техніки, звітності щодо їх використання. Здійснює контроль за додержанням правил безпечного здійснення робіт, протипожежного захисту та виробничої санітарії. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та навколишнього середовища. Додержується норм, методів і прийомів безпечної організації праці. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: конструкторські особливості спортивної техніки; технічні характеристики та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; нормативно-правові акти з питань охорони праці та навколишнього середовища; норми, методи та прийоми безпечного ведення робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки I категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації.

Стаж роботи на посаді техніка з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії - не менше 1 року.

Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді техніка з експлуатації та ремонту спортивної техніки - не менше 2 років.

Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки без категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

ТРЕНЕР-ВИКЛАДАЧ З ВИДУ СПОРТУ (СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ, СЕКЦІЇ І Т. ІН.)

Завдання та обов'язки. Виконує посадові обов'язки згідно з положенням про заклад з урахуванням специфіки організації навчально-тренувального та змагального процесу. Здійснює навчально-тренувальний процес відповідно до вимог навчальних програм з видів спорту. Розробляє річні, поточні та індивідуальні плани підготовки, веде систематичний облік, аналіз, узагальнює результати своєї роботи з вихованцями, використовує в діяльності ефективні методи спортивної підготовки та оздоровлення вихованців. Формує у вихованців вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням їх індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей. Сприяє розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців. Контролює своєчасність та повноту проходження вихованцями медичного обстеження в установленому порядку. Здійснює відбір та орієнтує перспективних дітей і підлітків для подальшого удосконалення спортивного результату. Здійснює контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки. Реалізує вимоги, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу. Контролює та несе відповідальність за додержання норм антидопінгового та санітарно-гігієнічного законодавства, пропагує здоровий спосіб життя. Підвищує професійний рівень. Сприяє особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі. Додержується вимог статуту спортивної школи, виконує правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки. Бере участь у роботі тренерської ради спортивної школи.

Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів (тренерів) з виду спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів (тренерів), за результати виступів спортсменів на змаганнях, здійснює контроль та несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я, охорони праці; основи методики спортивного тренування; особливості навчально-тренувальної, виховної, наукової та лікувально-профілактичної роботи; новітні технології та сучасну методику спортивного тренування; правила спортивних змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної, виховної роботи у команді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

Спеціалізація.

Тренер-викладач з хореографії. Веде спільно з тренером-викладачем з виду спорту навчально-тренувальну роботу на основі танцювально-хореографічного викладання, визначає хореографічні постановки вправ, елементів, комбінацій та композицій, планує та організовує виступи вихованців за програмами з елементами танців. Реалізовує програми навчання музикально-ритмічним рухам з урахуванням фізіологічних та вікових особливостей вихованців. Формує і розвиває у вихованців музикальні, рухові навички та вміння з різних напрямів навчально-тренувальної роботи, координацію рухів та пластичність. Виявляє рухово-музикальні здібності вихованців, їх естетичний смак. Удосконалює техніку виконання вправ, елементів, комбінацій та композицій з метою формування раціональної, сталої техніки, цілеспрямовано формує музичні і рухові навички та здібності учнів, проводить розминку, уроки класичного, народного та сучасного танцю, сприяє підвищенню рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки, забезпечує підбір музичного оформлення та постановку композицій для змагальних програм. Використовує в роботі методи хореографічної і танцювальної підготовки. Забезпечує гармонійний розвиток спортсменів, спрямований на зміцнення їх здоров'я. Бере участь у межах повноважень у підготовці спортсменів до участі у офіційних змаганнях, реалізує поставлені плани. Аналізує, систематизує матеріал та готує нові програми, вправи. Проводить індивідуальні та групові заняття. Контролює якість виконання сольних і групових програм. Веде щоденні тренування, обробляє отриману інформацію. Бере участь у роботі тренерської ради. Упроваджує новітні технології та сучасні методики в процес підготовки спортсменів. Бере участь у розробці індивідуальних планів підготовки спортсменів. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

ТРЕНЕР З ВИДУ СПОРТУ (ФЕДЕРАЦІЇ, ЗБІРНОЇ ЧИ КЛУБНОЇ КОМАНДИ, СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ І Т. ІН.)

Завдання та обов'язки. Організовує та проводить навчально-тренувальний процес на етапах спеціалізованої базової підготовки та підготовки вищих досягнень з оптимальною кількістю перспективних спортсменів для забезпечення досягнення ними високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня, виконання високих кваліфікаційних нормативів, підготовки резерву до національних збірних команд України з видів спорту. Працює за навчальними програмами з видів спорту. Розробляє індивідуальні, поточні, річні плани підготовки. Веде облік, аналізує та узагальнює спортивні результати спортсменів, виконання ними тренувальних навантажень, результати тестування, використовує ефективні методи спортивної підготовки та оздоровлення вихованців. Удосконалює форми та методи організації навчально-тренувального процесу зі спортсменами високої кваліфікації, застосовує у проведенні тренувань досвід роботи зі створення програм покращення результативності спортсменів. Здійснює контроль за станом здоров'я, проходженням диспансерного обстеження, запобігає вживанню спортсменами заборонених препаратів та методів. Веде встановлену документацію (журнали, плани роботи тощо). Володіє теоретичними, практичними знаннями щодо навчально-тренувального процесу, методикою тренування із застосуванням технічних засобів з підготовки спортсменів високої кваліфікації. Підвищує професійний рівень, сприяє особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, виконує правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва. Бере участь у засіданнях тренерської ради, методичних об'єднаннях, нарадах, зборах, у заходах щодо організації навчально-тренувальної та спортивної роботи, науково-методичних конференціях, семінарах. Дотримується вимог антидопінгового законодавства. Несе персональну відповідальність за рівень спортивних досягнень спортсменів на спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Старший тренер виконує обов'язки, визначені для тренерів, здійснює контроль за діяльністю тренерів з виду спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, пов'язаного з підготовкою спортсменів до змагань, комплектування та проведення тренерських рад, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів і за результати виступів спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм та вимог антидопінгового законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я, охорони праці; основи методики спортивного тренування; вимоги до навчально-тренувальної, виховної, наукової та лікувально-профілактичної роботи; правила спортивних змагань з видів спорту; методичні та інші керівні матеріали з питань навчально-спортивної роботи, перспектив і напрямів розвитку фізичної культури і спорту в країні; методичні та інші матеріали з питань профілактичної роз'яснювальної роботи щодо недопущення використання заборонених речовин та методів в спорті, порушення правил міжнародної спортивної федерації з виду спорту.

Кваліфікаційні вимоги.

Тренер школи вищої спортивної майстерності: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді тренера в установах, закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше 2 років, наявність вищої або першої кваліфікаційної категорії з виду спорту, присвоєної в установленому порядку.

Тренер центру олімпійської підготовки: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді тренера (тренера-викладача) в установах, закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше 2 років.

Спеціалізація.

Провідний тренер штатної команди національних збірних команд.

Бере участь у розробленні та реалізації заходів, передбачених цільовими програмами підготовки спортсменів до офіційних міжнародних змагань. Розробляє проекти положень (регламентів) про офіційні змагання з виду спорту. Організовує та бере участь у проведенні офіційних заходів з виду спорту. Бере участь у розвитку інфраструктури виду (видів) спорту, у тому числі дитячо-юнацького та резервного спорту; складанні Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з виду спорту на відповідний рік; роботі тренерської ради, комплектуванні основного складу та складів спортсменів різних вікових груп збірних команд з виду спорту; оформленні виїзних документів офіційної делегації збірних команд з виду спорту; оформленні виїзних документів збірної команди для участі у навчально-тренувальних зборах за кордоном. Веде та оформляє документацію з виду спорту з урахуванням вимог діловодства щодо обліку членів штатної збірної команди. Складає та формує встановлену звітну документацію. Вирішує комплекс питань щодо підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з виду спорту. Надає в межах повноважень організаційно-методичну допомогу в роботі закладів фізичної культури і спорту. Дотримується вимог антидопінгового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту 5 років.

Спеціалізація.

Старший тренер штатної команди національних збірних команд. Бере безпосередню участь в організаційно-методичному забезпеченні процесу підготовки спортсменів до участі у змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік. Бере участь у розробці цільових комплексних програм підготовки спортсменів збірної команди з виду спорту, перспективних планів підготовки спортсменів збірних команд, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на відповідний рік, системи відбору на конкурсній основі підготовлених спортсменів до складу збірної команди з виду спорту; комплектуванні основного складу збірної команди та штатної команди з виду спорту; комплектуванні складу спортсменів різних вікових груп збірних команд з виду спорту для участі в офіційних міжнародних змаганнях. Бере участь у роботі тренерської ради; підготовці спортсменів збірної команди з виду спорту різних вікових груп в офіційних змаганнях; розробці індивідуальних планів підготовки спортсменів; формуванні запиту щодо матеріально-технічного забезпечення збірної команди, у тому числі придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, спортивного інвентарю і обладнання; формуванні пропозицій щодо медико-біологічного забезпечення збірної команди з виду спорту; підготовці документів з регламентації організації та проведення в Україні спортивних заходів. Готує безпосередньо та забезпечує участь спортсменів збірної команди різних вікових груп та/або видів змагань у офіційних змаганнях та несе відповідальність за результати їх виступів. Співпрацює в межах повноважень з комплексними науковими групами, забезпечує впровадження новітніх технологій та сучасних методик у процес підготовки спортсменів. Використовує прогресивні методики тренувального процесу під час проведення навчально-тренувальної роботи у відповідних вікових групах та/або видах змагань. Надає в межах повноважень організаційно-методичну допомогу в роботі закладів фізичної культури і спорту та контролює підготовку спортивного резерву. Аналізує підсумки спортивного сезону, готує пропозиції з покращення діяльності, складає річний звіт про виконання спортсменами завдань щодо досягнення спортивних результатів. Дотримується вимог антидопінгового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту 3 роки.

Спеціалізація.

Тренер-адміністратор штатної команди національних збірних команд. Бере безпосередню участь у реалізації комплексу заходів з організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та участі збірної команди з виду спорту у спортивних заходах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з виду спорту на відповідний рік. Готує документацію щодо організації відряджень членів збірної команди та офіційних делегацій збірної команди на спортивні заходи. Оформляє документи щодо формування запиту з матеріально-технічного забезпечення збірної команди, у тому числі придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідного спортивного інвентарю і обладнання, та забезпечує нагляд за технічним станом спортивного інвентарю та обладнання. Готує документи з матеріально-технічного забезпечення збірної команди. Бере участь у здійснення аналізу фінансового забезпечення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на відповідний рік. Складає річний кошторис витрат для реалізації фінансового та матеріально-технічного забезпечення національної збірної команди, контролює хід його виконання. Складає облікові документи використання робочого часу спортсменів і тренерів штатної команди.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше 1 року.

Спеціалізація.

Тренер-ветеринар штатної команди національних збірних команд.

Забезпечує контроль за функціональним станом спортивних тварин, які залучаються до підготовки збірної команди, надає їм необхідну ветеринарну допомогу. Оформляє відповідні документи для участі спортивних тварин збірної команди у спортивних заходах, у тому числі за кордоном. Забезпечує систематичне спостереження за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог утримання та харчування спортивних тварин, які залучаються до підготовки збірної команди, спортсменів. Веде встановлену обліково-звітну документацію. Здійснює профілактичну та роз'яснювальну роботу серед спортсменів щодо недопущення використання до спортивних тварин заборонених препаратів та методів. Несе персональну відповідальність за порушення антидопінгового законодавства.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань ветеринарної медицини; антидопінгове законодавство; правила спортивних змагань з видів спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посадах фельдшера ветеринарної медицини або лікаря ветеринарної медицини 5 років.

Спеціалізація.

Тренер з науково-методичного забезпечення штатної команди національних збірних команд. Розробляє перспективні, етапні та цільові плани-замовлення на науково-методичне забезпечення членів національної збірної команди з виду спорту. Здійснює заходи щодо науково-методичного забезпечення національної збірної команди з виду спорту. Бере участь у формуванні календарних планів навчально-тренувальних зборів. Вивчає, узагальнює та забезпечує впровадження передового досвіду науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів високого класу. Розробляє та забезпечує упровадження у практику науково обґрунтованої системи підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву. Аналізує науково-методичні спостереження підготовки спортсменів та надає рекомендації щодо корекції побудови навчально-тренувального процесу. Формує запит щодо науково-методичного забезпечення національної збірної команди, у тому числі придбання необхідного обладнання та інвентарю, здійснює контроль за їх технічним станом, ефективним використанням та зберіганням. Забезпечує підтримку зв'язку з представниками міжнародної федерації з виду спорту. Забезпечує ефективність науково-методичної роботи в ході навчально-тренувального та змагального процесу, застосування сучасних методик управління навчально-тренувальним процесом.

Повинен знати: методичні та інші керівні матеріали з питань науково-методичного забезпечення навчально-спортивної роботи, перспектив і напрямів розвитку фізичної культури і спорту в країні; основи наукової та лікувально-профілактичної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в науково-методичній та дослідницькій сферах не менше 2 років.

Спеціалізація.

Тренер-лікар штатної команди національних збірних команд.

Здійснює систематичний контроль за станом здоров'я спортсменів штатної команди національної збірної команди. Бере безпосередню участь у медичному забезпеченні процесу підготовки спортсменів до змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік, плануванні навчально-тренувального процесу та розробці індивідуальних планів підготовки. Здійснює забезпечення та надання невідкладної допомоги, проведення першочергових лікувально-профілактичних, відновлювальних та інших заходів, що забезпечують збереження здоров'я спортсменів, підвищення їх працездатності. Планує та реалізує заходи щодо регулярного диспансерного обстеження спортсменів, узагальнює матеріали цих спостережень для здійснення контролю за станом здоров'я спортсменів, визначення шляхів лікування, профілактики захворювання. Підтримує зв'язок з медичними закладами та установами, які здійснюють медичне забезпечення спортсменів збірних команд осіб за місцем їх проживання. Організовує раціональне та збалансоване харчування спортсменів збірної команди, контролює дотримання санітарно-гігієнічних умов місць проведення тренувань, змагань, умов відпочинку. Своєчасно інформує особистих тренерів, тренерів національної збірної команди про зміни стану здоров'я спортсменів з метою внесення відповідних коректив у заплановані обсяги тренувальних навантажень. Готує призначення для тренера-масажиста збірної команди та здійснює контроль за результатами його роботи. Бере участь у роботі комплексних наукових груп. Веде встановлену обліково-звітну документацію. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають організацію медичної допомоги населенню та діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я. Застосовує сучасні методи профілактики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих у межах своєї спеціальності, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу. Здійснює нагляд за побічними реакціями організму на дію лікарських засобів. Вирішує питання тимчасового або постійного відсторонення спортсменів від тренувань. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного персоналу. Бере участь у поширенні медичних знань серед населення. Проводить роз'яснювальну роботу серед спортсменів щодо недопущення використання заборонених препаратів і методів. Несе персональну відповідальність за порушення антидопінгового законодавства.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров'я; організацію спортивної медицини; права, обов'язки та відповідальність лікаря зі спортивної медицини; клініку, сучасні методи діагностики та лікування основних захворювань органів та систем людини; методи інтенсивної терапії та реанімації, що застосовуються на догоспітальному етапі при різних критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями, травмами та нещасними випадками; критерії допуску до занять фізичною культурою і спортом усіх вікових груп; механізми дії фізичного тренування на організм; методи профілактики, діагностики і лікування патологій, пов'язаних з нераціональним заняттям спортом; організацію антидопінгового і сексуального контролю, лікарського контролю за тими, хто займається фізичною культурою і спортом; загальні та спеціальні методи тестування у спортивній медицині; систему диспансеризації спортсменів; психо-, фізіотерапевтичні та фармакологічні методи відновлення стану спортсменів в умовах фізичного навантаження в процесі тренування і спортивних змагань; методи відновлювального масажу; основи раціонального харчування спортсменів; правила оформлення медичної документації; передові інформаційні та інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методику її аналізу та узагальнення; порядок медичного забезпечення членів збірних команд України; Всесвітній антидопінговий кодекс, міжнародні стандарти: заборонений список, стандарти з терапевтичного використання заборонених речовин; санітарно-гігієнічні норми.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за напрямом підготовки "медицина", спеціальністю "лікувальна справа", спеціалізація за фахом "лікувальна фізкультура і спортивна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Спеціалізація.

Тренер-масажист штатної команди національних збірних команд.

Проводить за рекомендаціями лікаря процедури спортивного, відновлювального, лікувального масажу спортсменам збірної команди під час їх підготовки та участі у спортивних заходах, несе персональну відповідальність за якість наданих послуг. Здійснює за рекомендаціями лікаря комплекс профілактичних та реабілітаційних-відновлювальних заходів з метою зменшення та ліквідації наслідків захворювань та спортивного травматизму. Бере участь у реабілітаційних заходах після захворювань спортсменів збірної команди та отримання ними травм. Веде спостереження за спортсменами з метою вивчення їх стану і ефективності процедур масажу, залежно від чого змінює або доповнює методику масажу, погоджує її з тренером-лікарем. Навчає спортсменів методиці самомасажу. Використовує традиційні та новітні засоби та методи масажу. Веде в установленому порядку медичну документацію та облік наданих послуг. Здійснює профілактичну та роз'яснювальну роботу у збірний команді щодо недопущення спортсменами порушень антидопінгового законодавства. Бере участь спільно з тренером-лікарем у розробці поточних та перспективних планів роботи щодо медичного забезпечення спортсменів.

Повинен знати: основи законодавства про охорону здоров'я; Всесвітній антидопінговий кодекс; нормативно-правові акти, що застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; методики, схеми та техніки призначення та проведення процедур спортивного та лікувального масажу, самомасажу; комплекс медичної реабілітації; основи анатомії та фізіології людини.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та напрямом підготовки "Медицина", спеціалізація за фахом "лікувальний масаж" або вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за спеціальністю "Фізична культура і спорт" відповідної галузі знань. Періодичність курсів спеціального масажу, підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Спеціалізація.

Тренер-методист штатної команди національних збірних команд. Здійснює комплекс організаційних заходів, спрямованих на підготовку та участь учнів спортсменів у навчально-тренувальних зборах і змаганнях. Впроваджує у практику науково обґрунтовану систему підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву. Володіє методикою тренування із застосуванням технічних засобів навчання, відновлювальних заходів. Вивчає та аналізує стан розвитку та досягнення видів спорту. Аналізує та контролює хід підготовки та результати виступу спортсменів у спортивних змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів. Бере участь у плануванні навчально-тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів. Надає методичну та організаційну допомогу тренерам, бере участь у розробці документів з виду спорту, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік. Контролює якість виконання спортсменами індивідуальних планів. Координує роботу тренерів (тренерів-викладачів). Бере участь у проведенні виховних, культурно-освітніх заходів та організації дозвілля спортсменів, проведенні роз'яснювальної роботи щодо недопущення вчинення спортсменами дій, які порушують правила міжнародних федерацій та вимоги антидопінгового законодавства.

Повинен знати: методичні та інші керівні матеріали з питань науково-методичного забезпечення навчально-спортивної роботи, перспектив і напрямів розвитку фізичної культури і спорту в країні; основи наукової та лікувально-профілактичної роботи з вихованцями, профілактичної роз'яснювальної роботи щодо недопущення використання заборонених речовин та методів в спорті, порушення правил міжнародної спортивної федерації з виду спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у закладах, установах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше 2 років.

Спеціалізація.

Тренер-оператор штатної команди національних збірних команд.

Здійснює супроводження навчально-тренувального процесу. Забезпечує достовірність та якість відзнятого матеріалу, раціональне використання операторської техніки. Аналізує та систематизує відзнятий матеріал. Обслуговує, раціонально використовує та зберігає відео, аудіо, фото та іншу спеціальну апаратуру. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторському браку. Здійснює експериментальні роботи. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь в організації і проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів для спортсменів та тренерів збірної команди. Бере участь в організації матеріально-технічного забезпечення збірних команд. Складає та формує відповідну звітну документацію. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: правила та норми техніки безпеки під час роботи з технікою та апаратурою; основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні та оптичні схеми; електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються під час зйомки; види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за фахом 3 роки.

Спеціалізація.

Тренер-психолог штатної команди національних збірних команд.

Бере участь у комплектуванні національної збірної команди з виду спорту. Забезпечує відповідний рівень психологічного стану спортсменів збірної команди та здійснює контроль за їх станом. Проводить індивідуальну та групову психодіагностику учасників навчально-тренувального процесу (спортсмени, тренери, батьки тощо); розвивальну та корекційно-відновлювальну психологічну роботу зі спортсменами; консультативну роботу з учасниками навчально-тренувального процесу. Виявляє і обстежує спортсменів, які потребують психолого-педагогічної корекції особистісної та інтелектуальної сфери. Надає психологічну допомогу. Розробляє рекомендації щодо корекції психологічного стану спортсменів збірної команди у процесі розробки індивідуальних планів їх підготовки. Бере участь в організації і плануванні навчально-тренувального процесу збірної команди з метою забезпечення особистісного розвитку спортсмена, зміцнення і захисту його психічного здоров'я. Сприяє формуванню позитивного психологічного клімату серед спортсменів та тренерів шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури тренерів і спортсменів. Створює умови та підтримує здоровий морально-психологічний клімат у збірній команді з використанням сучасних методик психологічного впливу. Аналізує підсумки спортивного сезону, складає річний звіт про стабілізацію психологічного стану спортсменів у період виконання ними планових фізичних навантажень і досягнення спортивних результатів. Обліковує роботу та оформляє робочу документацію. Несе відповідальність за розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих у процесі діагностичної, консультативної та корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди спортсмену чи його соціальному оточенню.

Повинен знати: сучасні форми та методи надання психологічних послуг; основи педагогічної етики та етичного кодексу психолога; нормативно-правові акти з питань охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, антидопінгового контролю у спорті.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Спеціалізація.

Тренер-реабілітолог штатної команди національних збірних команд.

Визначає відновлювальні та лікувальні заходи для спортсменів збірної команди відповідно до індивідуальних планів та рекомендацій лікаря. Аналізує, обробляє та систематизує інформацію, за результатами якої обирає ефективні форми і проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття. Здійснює за рекомендаціями лікаря реабілітаційні заходи після захворювань та травм спортсменів збірної команди. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає і фіксує динаміку відновлення організму. Бере участь у тренуваннях. Співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дієтологами, фахівцями та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи, координує їх діяльність. Несе персональну відповідальність за якість наданих послуг. Використовує новітні технології при застосуванні відновлювальних та лікувальних заходів. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у місцях тренувань, змагань. Здійснює профілактичну та роз'яснювальну роботу щодо недопущення спортсменами порушень антидопінгового законодавства. Створює серед спортсменів атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах. Додержується норм етики та моралі. Веде встановлену реабілітаційну та статистичну документацію. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Складає встановлену звітність та відповідні висновки щодо наданих послуг.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань фізичної реабілітації, охорони здоров'я; методичні, нормативні та інші матеріали з питань навчально-тренувальної, лікувально-профілактичної роботи у спортивній команді, антидопінгового контролю у спорті.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Спеціалізація.

Тренер-хореограф штатної команди національних збірних команд.

Веде спільно з тренером (тренером-викладачем) з виду спорту навчально-тренувальну роботу на основі танцювально-хореографічного викладання, визначає хореографічні постановки вправ, елементів, комбінацій та композицій, планує та організовує виступи вихованців за програмами з елементами танців. Реалізовує програми навчання музикально-ритмічним рухам з урахуванням фізіологічних та вікових особливостей вихованців. Формує і розвиває у вихованців музикальні, рухові навички та вміння з різних напрямів навчально-тренувальної роботи, координацію рухів та пластичність, виявляє рухово-музикальні здібності вихованців та цілеспрямовано їх розвиває. Удосконалює техніку виконання вправ, елементів, комбінацій та композицій з метою формування раціональної, сталої техніки, цілеспрямовано формує музичні і рухові навички та здібності учнів, проводить розминку, уроки класичного, народного та сучасного танцю, сприяє підвищенню рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки, забезпечує підбір музичного оформлення та постановку композицій для змагальних програм. Використовує в роботі методи хореографічної і танцювальної підготовки. Забезпечує гармонійний розвиток спортсменів, спрямований на зміцнення їх здоров'я. Бере участь у межах повноважень у підготовці спортсменів до участі в офіційних змаганнях, реалізує поставлені плани. Проводить індивідуальні та групові заняття з метою підвищення кваліфікації спортсменів. Аналізує, систематизує матеріал та готує нові програми, вправи. Контролює якість виконання сольних і групових програм. Працює зі спортсменами над підвищенням професійної майстерності. Веде щоденні тренування, обробляє отриману інформацію. Бере участь у роботі тренерської ради. Упроваджує новітні технології та сучасні методики в процес підготовки спортсменів. Бере участь у розробці індивідуальних планів підготовки спортсменів. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: новітні технології та сучасну методику спортивного тренування; класичну, сучасну і народну хореографію; історію музики; основи акторської майстерності з її застосуванням у спорті.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Спеціалізація.

Тренер-механік штатної команди національних збірних команд.

Здійснює матеріально-технічне забезпечення навчально-тренувального та змагального процесу. Забезпечує безперебійну експлуатацію і утримання спортивного обладнання та інвентарю. Відповідає за дотримання техніки безпеки. Своєчасно складає відомості про інструктаж спортсменів з техніки безпеки та подає їх головному тренеру до початку першого тренування. Бере участь у розробці вихідних технічних даних на виробництво нової спортивної техніки, здійснює випробування і приймання дослідних зразків. Несе відповідальність за технічний стан спортивного інвентарю і підготовку його до спортивних змагань. Стежить за правильним і своєчасним оформленням документів на перевезення спортивного інвентарю. Приймає і видає спортивний інвентар при проведенні навчально-тренувальних зборів і змагань. При використанні боєприпасів готує звітні документи. Несе відповідальність за організацію роботи по оточенню місць стрільби на території, де відсутні спеціальні споруди. Складає та формує відповідну звітну документацію. Підвищує професійну кваліфікацію згідно з вимогами законодавства.

Повинен знати: нормативні та методичні документи, що визначають зміст та організацію ремонту; режим роботи та правила експлуатації, регулювання і налагодження спортивного обладнання та інвентарю; правила та норми охорони праці та техніки безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

ФАХІВЕЦЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОГО ЛЬОДУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну і надійну роботу технологічного обладнання, льодоприбиральних машин для виготовлення штучного льоду з метою забезпечення безперебійної навчально-тренувальної роботи та підготовки до спортивних змагань, а також систем штучної вентиляції. Веде облік наявного обладнання, необхідного для виготовлення штучного льоду. Складає заявки на придбання матеріалів, реагентів та запасних частин, необхідних для ремонту технологічного обладнання, устаткування та льодоприбиральних машин. Організовує своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт технологічного обладнання. Впроваджує в роботу нові та чинні нормативні документи з контролю рефрижераторної установки. Веде аналітичний хімічний контроль якості води за існуючими стандартами. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі устаткувань для виготовлення штучного льоду, підготовки та контролю якості води, реагентів.

Повинен знати: нормативно-правові акти та інші документи з питань рефрижераторних установок, необхідних для виготовлення і підтримки льодового покриття (компресор, конденсаційний апарат, евапоратор та труби для ковзанки); технології водопідготовки; основи неорганічної та органічної хімії; прилади і правила їх експлуатації; положення; конструкторські особливості льодоприбиральних машин; правила спортивних змагань з видів спорту; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Досвід роботи, пов'язаної із виготовленням штучного льоду - не менше 2 років.

ФАХІВЕЦЬ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Координує та методично забезпечує ділянку роботи структурного підрозділу. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань компетенції структурного підрозділу. Дотримується вимог нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції структурного підрозділу. Вивчає, аналізує, узагальнює та систематизує інформацію, показники і результати роботи, застосовує творчий компонент, нестандартні прийоми, обумовлені сучасними інформаційними технологіями. Продукує нові ідеї та соціальні технології, розробляє планові та керівні матеріали щодо прийняття відповідних управлінських рішень, аналізує перспективи їх упровадження, готує проекти нормативних та організаційно-методичних документів, інструкцій, пояснювальних записок. Створює передумови формування інноваційної моделі та можливості розвитку напряму діяльності. Забезпечує упровадження нормативних та інструктивних матеріалів, умови для вдосконалення організації розподілу праці, виконання робіт та управління напрямами діяльності через працівників підрозділів. Забезпечує умови для успішної реалізації поставлених завдань, надання нових послуг засобами фізичної культури і спорту, встановлення партнерських відносин зі споживачами зазначених послуг. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян, інформаційно-аналітичні матеріали в межах компетенції структурного підрозділу. Організовує роботу з документацією структурного підрозділу. Аналізує тенденції розвитку напрямку роботи, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень, розпоряджень, інформує керівництво про стан їх виконання. У межах своїх повноважень здійснює організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Розробляє поточні та бере участь у підгоговці перспективних та річних планів. Готує пропозиції до кошторису на проведення спортивних заходів, складає положення (регламенти) та звіти про проведення спортивних змагань. Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, конференцій у межах компетенції. Готує накази щодо основної діяльності, відряджень, веде відповідну документацію. У межах своїх повноважень забезпечує пропаганду здорового способу життя з використанням мас-медіа, фізкультурну просвіту населення, відповідно до завдань здійснює професійно обґрунтовані дії щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за місцем проживання та відпочинку населення, спортивних свят, конкурсів, показових виступів, фестивалів тощо. Забезпечує співпрацю з всеукраїнськими федераціями видів спорту.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про громадські об'єднання", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту та які регулюють порядок діяльності організації; конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку масового спорту; профіль організації, спеціалізацію й особливості структури; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної культури; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів та програм діяльності; колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній сфері діяльності, наявний досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; правила та норми організації занять фізичною культурою і спортом для різних вікових груп населення, безпечного проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, правила спортивних змагань з видів спорту; основи вікової психології та фізіології людини; норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Фахівець сфери фізичної культури і спорту I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді фахівця сфери фізичної культури і спорту II категорії - не менше 2 років.

Фахівець сфери фізичної культури і спорту II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця сфери фізичної культури і спорту не менше 1 року.

Фахівець сфери фізичної культури і спорту: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

Спеціалізація.

Фахівець сфери фізичної культури і спорту з питань антидопінгової діяльності. Збирає, вивчає, узагальнює, аналізує та систематизує інформацію з питань компетенції структурного підрозділу. Дотримується нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції структурного підрозділу. Продукує нові ідеї та соціальні технології, розробляє планові та керівні матеріали щодо прийняття відповідних управлінських рішень, аналізує перспективи їх упровадження, готує проекти нормативних та організаційно-методичних документів, інструкцій, пояснювальних записок. Створює передумови формування інноваційної моделі та можливості розвитку напряму діяльності. Забезпечує упровадження нормативних та інструктивних матеріалів, умови для вдосконалення організації розподілу праці, виконання робіт та управління напрямами діяльності через працівників підрозділів. Забезпечує координацію роботи центру з міжнародними антидопінговими організаціями та організаціями антидопінгового спрямування, збір, систематизацію, вивчення та узагальнення інформаційних матеріалів, бере участь у підготовці пропозицій щодо вирішення питань відповідно до компетенції з напрямів діяльності центру. Бере участь у впровадженні визнаних у міжнародному антидопінговому просторі нормативних документів та стандартів, готує пропозиції щодо розробки та контролю за впровадженням державних та цільових програм профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдження допінгу в спорті.

Бере участь у розробленні та здійсненні антидопінгових заходів, організує проведення та бере участь у міжнародних заходах щодо проблем антидопінгової діяльності, здійснює свою діяльність з урахуванням вимог, встановлених міжнародними антидопінговими організаціями. Забезпечує контроль за виконанням наказів організаційно-розпорядчого характеру, підготовку та організацію ділового листування з аналогічними зарубіжними організаціями, підготовку до друку спеціалізованої літератури тощо. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з питань антидопінгового контролю, реалізації наказів організаційно-розпорядчого характеру відповідно до чинного законодавства, бере участь у підготовці до видання інформаційних матеріалів, забезпечує участь працівників у просвітницькій діяльності. Вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи. У межах компетенції забезпечує співпрацю з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Відповідає за забезпечення секретності та достовірності внутрішньої документації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту: спеціалізацію й особливості структури організації; вимоги міжнародних договорів України з питань антидопінгової діяльності перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної культури; особливості розроблення та виконання планів та програм діяльності; правила спортивних змагань з видів спорту; ринкові методи господарювання та управління; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній сфері діяльності; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; правила з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Фахівець сфери фізичної культури і спорту з питань антидопингової діяльності I категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалаврі або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на посаді фахівця сфери фізичної культури і спорту з питань антидопингової діяльності II категорії - не менше 2 років.

Фахівець сфери фізичної культури і спорту з питань антидопингової діяльності II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця сфери фізичної культури і спорту з питань антидопингової діяльності - не менше 1 року.

Фахівець сфери фізичної культури і спорту з питань антидопингової діяльності: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

 1. РОБІТНИКИ

ВОДІЙ ТРАНСПОРТНО-ПРИБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ (ДЛЯ ЛЬОДОПРИБИРАННЯ)

Завдання та обов'язки. Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці. Керує машинами різних систем і вантажностей. Додержується норм технологічного процесу. Здійснює чищення і заливку льодового поля згідно з розкладом, технічну підготовку льодового поля, підготовку поля і льодового залу до спортивних заходів, змагань, хокейних турнірів, новорічних свят. Утримує машину у справному стані. Надає необхідну допомогу в ремонті машини і допоміжного устаткування. Забезпечує безперебійну роботу машини, підтримує в чистоті і порядку її та допоміжне устаткування. Інформує керівника про всі неполадки в роботі машини. Дотримується нормативно-правових актів з питань охорони праці й навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо). Несе відповідальність за справний стан машини і допоміжного устаткування, протипожежного інвентарю і засобів захисту.

Повинен знати: технічну характеристику машини; будову, роботу та обслуговування машини; види пального; призначення, строки і способи зарядження акумуляторних батарей; вимоги з питань охорони праці, пожежної безпеки; накази, інструкції, положення, що стосуються водія льодоприбиральної машини; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів відповідної категорії. Без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР ІЗ СПОРТИВНОГО РИБАЛЬСТВА

Завдання та обов'язки. Організовує раціонально та ефективно працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Забезпечує своєчасну оренду місць для проведення тренувальних зборів та змагань з усіх видів рибальського спорту шляхом укладання договорів з рибальсько-спортивними базами і стадіонами. Відповідає за повну і своєчасну підготовку місць тренування і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів (баз, водоймищ тощо). Контролює працездатність пристроїв та контрольно-вимірювального обладнання, що використовуються на змаганнях.

Безпосередньо організовує та бере участь у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Знає та професійно користується рибальсько-спортивним знаряддям, надає практичну і методичну допомогу спортсменам з видів рибальського спорту. Проводить інструктаж і контролює виконання спортсменами на тренуваннях та змаганнях правил безпечного виконання вправ з рибальського спорту та поведінки на водоймищі. Вимагає від спортсменів на тренуваннях та змаганнях неухильного виконання правил риболовного спорту. Вміє практично застосовувати засоби проведення долікарської допомоги. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; методичні, нормативні та інструктивні матеріали; різноманітне рибальсько-спортивне знаряддя; основи іхтіології та екології; Правила з риболовного спорту в Україні, Правила любительського та спортивного рибальства у внутрішніх водоймах України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи в сфері фізичної культури і спорту не менше 1 року.

ІНСТРУКТОР ПІДВОДНОГО ПЛАВАННЯ (РЕКРЕАЦІЙНИЙ ДАЙВІНГ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує навчально-тренувальну роботу за програмами та курсами підготовки дайверів, використовує на практиці основи тактичної і психологічної підготовки дайверів, правила плавання, поринання та занурення під воду, проводить теоретичні та практичні заняття з навчання підводному плаванню із забезпеченням дотримання правил особистої безпеки та охорони здоров'я під час занурень, організовує індивідуальні та групові занурення та оглядові експедиції, складає індивідуальні плани навчально-тренувальної підготовки, у тому числі із застосуванням новітніх вітчизняних та зарубіжних досягнень у сфері організації підводного плавання. Застосовує методи спортивної підготовки, ведення обліку занурювань, веде документацію встановленого зразка, готує спорядження та супутній інвентар до проведення занять, контролює їх комплектність та належний стан щодо його безпечного використання під час організації спусків у різних умовах. Здійснює моніторинг та оцінку рівня підготовки дайверів за наявними сертифікатами. Перевіряє рівень теоретичних знань та практичних навичок дайверів. Складає та контролює реалізацію індивідуальних планів навчально-тренувальної підготовки.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; норми і правила безпечного проведення занять; правила спортивних змагань з видів спорту; стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію, що визначає напрями та розвиток підводного спорту; призначення, будову і правила технічної експлуатації підводного спорядження та устаткування; основи тактичної і психологічної підготовки дайверів, правила плавання, поринання та занурення під воду; основи водолазної медицини, фізіології, анатомії людини та патології підводного плавання; специфічні захворювання спортсменів, їх лікування та засоби попередження; фізичні та фізіологічні особливості та правила водолазних спусків, техніки їх виконання, сигналів зв'язку і керування під водою; теорію фізичного виховання; прийоми рятування, надання першої долікарської медичної допомоги потерпілим під час підводних спусків та при хворобах, пов'язаних з підводним зануренням та пірнанням.

Кваліфікаційні вимоги. Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг) I класу: повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з підводного плавання. Підвищення кваліфікації. Наявність свідоцтва (сертифіката) про проходження програми підготовки сертифікованих інструкторів підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 1 класу за спеціалізацією упродовж остінніх 12 місяців. Стаж роботи за професією інструктора підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 2 класу - не менше 1 року.

Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 2 класу: повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з підводного плавання. Підвищення кваліфікації. Наявність свідоцтва (сертифіката) про проходження програми підготовки сертифікованих інструкторів підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 2 класу за спеціалізацією упродовж останніх 12 місяців. Стаж роботи за професією інструктора підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 3 класу - не менше 1 року.

Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 3 класу: повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка з підводного плавання. Наявність свідоцтва (серіифіката) про проходження програми підготовки сертифікованих інструкторів підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 3 класу за спеціалізацією упродовж останніх 12 місяців. Без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР ТИРУ (МАЛОКАЛІБЕРНОГО, ПНЕВМАТИЧНОГО)

Завдання та обов'язки. Організовує раціональну та ефективну працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Забезпечує складання та узгодження методичних програм та календарних планів діяльності тиру, контроль за їх виконанням. Забезпечує процес навчання відповідного контингенту населення стрільбі з пневматичної та малокаліберної зброї. Несе відповідальність за протипожежний, санітарно-гігієнічний стан приміщень тиру та прилеглих територій, зберігання зброї та набоїв відповідно до діючих інструкцій, господарського інвентарю та майна. Забезпечує безаварійність роботи закладу, виконання заходів протипожежної та санітарно-гігієнічної безпеки, правил безпеки під час навчання стрільбі, проведення фізкультурно-масових та спортивних заходів. Несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей закладу, ведення звітності, стан та відновлення матеріальної частини інвентарю та закладу в цілому, спеціальної документації. Знає та виконує вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; норми і правила безпечного проведення занять; стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію, що визначає напрями та розвиток стрілецького спорту; призначення, будову та правила технічної експлуатації стрілецького спорядження та устаткування; правила безпеки під час навчання стрільбі, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; правила ведення документації та зберігання зброї та набоїв відповідно до діючих інструкцій, збереження господарського інвентарю та майна.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. Спеціалізація упродовж останніх 12 місяців.

МОТОРИСТ

Завдання та обов'язки. Організовує раціональну та ефективну працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Забезпечує безаварійну і надійну роботу спортивного інвентарю і спортивного устаткування. Здійснює технічний нагляд за станом спортивного інвентарю та устаткування, організовує його облік, своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт. Готує документи на морально застарілий інвентар та обладнання. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації спортивного інвентарю та устаткування, контролює їх якість. Готує спортивний інвентар до навчально-тренувальних занять та змагань, бере участь в організації навчально-тренувального процесу. Несе відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених обов'язків. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту спортивної техніки; технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивної техніки; правила з питань охорони праці та пожежної безпеки; правила спортивних змагань з видів спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕКЛАДАЧ ЖЕСТОВОЇ МОВИ (СУРДОПЕРЕКЛАДАЧ)

Завдання та обов'язки. Здійснює усно-письмовий двосторонній переклад міміко-жестового мовлення на словесну мову з дотриманням логіки і послідовності викладу. Забезпечує міжмовну та міжкультурну комунікацію між особами з вадами слуху та чуючими у різних сферах суспільної діяльності. Виконує переклад ділових та побутових, особистих або телефонних розмов між особами з вадами слуху та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, тренерів, менеджерів дефлімпійського спорту тощо), нарад, загальних зборів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з вадами слуху; теле-, радіо- та інтернет-трансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству (установі, організації); мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; заходів загального, спеціального та професійного навчання. Супроводжує осіб з вадами слуху до установ будь-якої сфери діяльності для вирішення громадських або особистих питань. Виконує функції з сурдоперекладання особам з вадами слуху у громадських приймальнях державних органів влади, на підприємствах, в установах, організаціях.

Повинен знати: законодавство України щодо прав осіб з інвалідністю з вадами слуху; основи трудового та цивільного законодавства; інші нормативно-правові акти з питань роботи перекладачем жестової мови (сурдоперекладачем); типи і види перекладу міміко-жестового мовлення на словесну мову; методи прямого та зворотного галузевого та інформаційного перекладу; організацію ведення розмов із синхронним перекладом зі словесної мови на жестову мову та з жестової мови на словесну мову; техніку дактилювання; основи ділового етикету у різних сферах своєї роботи; основи педагогіки, психології і етики; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший перекладач жестової мови (сурдоперекладач): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача жестової мови (сурдоперекладача) не менше 3 років.

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

РЕМОНТУВАЛЬНИК ПЛОЩИННИХ СПОРТИВНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Організовує раціональну та ефективну працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку спортивних споруд. Бере участь у підготовці площинних спортивних споруд до експлуатації. Дбає про стан спортивного інвентарю і обладнання, своєчасно проводить огляд та ремонт площинних спортивних споруд. Доглядає за ґрунтом у критих та відкритих манежах та полях з кінного спорту. Відповідає за збереження та облік спортивного інвентарю та обладнання. Забезпечує економне використання водо- та енергоносіїв. Відповідає за правильність налагодження і експлуатації площинних спортивних споруд. Бере участь у проведенні капітального та поточного ремонтів площинних спортивних споруд. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища. Додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: норми використання спортивного інвентарю та спортивних споруд; правила спортивних змагань з видів спорту; правила пожежної безпеки; санітарні норми.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИК З ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ (КІНЬМИ)

Завдання та обов'язки. Організовує раціональну та ефективну працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Організовує роботи із заїжджання і тренування молодняка: сідлання, роботу кордового і бичового. Веде облік і контроль тренінгу і фізіологічного стану коней, їх підковування. Складає плани та графіки проведення тренувань і випробувань коней, ураховуючи відмінності в навантаженнях за часом, дистанцією, швидкістю руху. Проводить облік і аналіз матеріалів тренувань та випробувань. Здійснює регулярну перевірку спорядження коней. Складає заявки на участь коней у розіграшах традиційних призів, у групових верхогонах (перегонах) та інших змаганнях. Складає диспозиції їзди на призи. Організовує навантаження коней на транспортні засоби та їх вивантаження. Керує роботою жокеїв і конярів тренерських відділень з догляду за тваринами. Знає і дотримується нормативно-правових актів про охорону праці й навколишнього середовища. Додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; анатомію та фізіологію тварин; зоогігієну; основи тренінгу коней, ветеринарної медицини; правила підковування, випробування племінних коней на іподромах; технологію вирощування, утримання і годівлі племінних коней; нормативно-правові акти з питань охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки; правила спортивних змагань з видів спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК (З РЕМОНТУ СПОРТИВНОЇ ЗБРОЇ ТА СПОРЯДЖЕННЯ)
5-6 розряду

Завдання та обов'язки. Організовує раціональну та ефективну працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Забезпечує безаварійну і надійну роботу спортивного інвентарю і спортивного устаткування. Здійснює технічний нагляд за станом спортивного інвентарю і устаткування. Забезпечує якісну і надійну роботу спортивної зброї, стрілецького інвентарю. Здійснює технічний нагляд за станом спортивної зброї, стрілецького інвентарю. Організовує його облік, своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт. Готує документи на морально застарілий інвентар та обладнання. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації спортивного стрілецького інвентарю та устаткування, контролює їх якість. Готує спортивний стрілецький інвентар до навчально-тренувальних занять та спортивних заходів, бере участь в організації навчально-тренувального процесу. Несе відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених обов'язків. Організовує його облік, своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт, підготовку документів на морально застарілий інвентар та обладнання. Знає і дотримується нормативно-правових актів з охорони праці й навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту спортивної техніки, спортивної зброї та стрілецького інвентарю; технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивної техніки, спортивної зброї та набоїв; вимоги правил з питань охорони праці та пожежної безпеки; правила спортивних змагань з видів спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Слюсар-ремонтник (з ремонту спортивної зброї та спорядження) 6-го розряду: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника (з ремонту спортивної зброї та спорядження) 5-го розряду не менше 1 року. Повинен мати навички стрільби зі спортивної та іншої зброї. Досвід роботи зі спортивною та іншою зброєю - не менше 3 років.

Слюсар-ремонтник (з ремонту спортивної зброї та спорядження) 5-го розряду: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 4-го розряду не менше 1 року. Повинен мати навички стрільби зі спортивної та іншої зброї. Досвід роботи зі спортивною та іншою зброєю - не менше 3 років.

СТОЛЯР СУДНОВИЙ (З РЕМОНТУ СПОРТИВНИХ СУДЕН)
5-6 розряду

Завдання та обов'язки. Організовує раціональну та ефективну працю на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Забезпечує своєчасну підготовку спортивних суден до початку спортивного сезону та їх поточний ремонт. Виконує своєчасний ремонт вітрил та супутніх швейних виробів. Відповідає за якість підготовки та ремонту. Складає заявки на придбання матеріалів, інструменту та комплектуючих частин, необхідних для ремонту. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивних суден, вітрил; нормативно-правові акти з питань охорони праці, протипожежної безпеки; санітарно-технічні норми при роботі з токсичними полімерними матеріалами; правила спортивних змагань з видів спорту.

Кваліфікаційні вимоги. Столяр судновий (з ремонту спортивних суден) 6-го розряду: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра суднового (з ремонту спортивних суден) 5-го розряду не менше 1 року.

Столяр судновий (з ремонту спортивних суден) 5-го розряду: професійно-технічна. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра суднового 4-го розряду не менше 1 року.

СУДНОВОДІЙ МАЛОМІРНОГО МОТОРНОГО СУДНА

Завдання та обов'язки. Раціонально та ефективно організовує роботу на робочому місці. Додержується норм технологічного процесу. Здійснює самостійне керівництво судном. Забезпечує раціональне використання навігаційних приладів та інструментів, утримання їх у справному стані. Оперативно здійснює поточну оцінку стану водоймища, ураховує метеорологічні умови. Здійснює передачу та прийом суднових звукових та візуальних сигналів. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів. Веде технічну та суднову документацію. Контролює виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. Вміє використовувати системи аварійної сигналізації. Знає та вміє використовувати основи надання першої допомоги потерпілому. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: нормативно-правові та інші документи з питань безпеки плавання, судноводіння, технічної експлуатації суден; правила запобігання зіткненню суден; санітарні правила для маломірних суден; будову та обладнання суден, їх суднохідні якості, маневрові та інерційні властивості; принцип будови і правила технічної експлуатації та безпечного обслуговування приладів на суднах; основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння; організацію боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання; правила експлуатації суднових рятувальних засобів; правила пожежної безпеки на суднах; системи аварійної сигналізації; основи та методи надання першої медичної допомоги потерпілим; правила ведення технічної документації; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ТРЕНЕР КОНЕЙ
6 розряду

Завдання та обов'язки. Складає плани та графіки проведення тренувань і випробувань коней. Враховує відмінності в навантаженнях коней за часом, дистанцією, швидкістю руху. Здійснює облік і аналіз матеріалів тренувань та випробувань. Організовує роботу із заїжджання і тренування молодняка: сідлання, роботу кордового і бичового. Веде облік і контроль тренінгу і фізіологічного стану коней, їх підковування. Організовує регулярні перевірки спорядження коней. Складає заявки на участь коней у розіграшах традиційних призів, у групових верхогонах (перегонах) та інших змаганнях, диспозиції їзди на призи. Організовує завантаження і вивантаження коней на транспортні засоби. Керує роботою жокеїв і конярів тренерських відділень з догляду за тваринами. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; анатомію, зоогігієну, фізіологію коней; тренінг коней; основи ветеринарної медицини; правила підковування, випробування племінних коней на іподромах, технологію вирощування, утримання і годівлі племінних коней; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна середня освіта та професійно-технічна освіта. Практичний досвід та теоретичні знання з виїздки коней. Спортивне звання не нижче II дорослого розряду з кінного спорту або сучасного п'ятиборства. Без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
професійних назв робіт

№ з/п

Професійна назва роботи

Стор.

Керівники

1.

Виконавчий директор федерації виду спорту

5-6

2.

Генеральний секретар федерації виду спорту

6-7

3.

Голова клубу (спортивного)

7-9

4.

Головний тренер команди (збірної, клубної)

9-10

5.

Державний тренер з виду спорту (збірної)

10-11

6.

Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості

11-12

7.

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)

13-14

8.

Директор навчального (навчально-тренувального) центру

14-15

9.

Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)

15-17

10.

Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)

17-18

11.

Завідувач бази спортивної

19-20

12.

Завідувач господарства

20-21

13.

Завідувач складу

21

14.

Завідувач спортивної споруди

22-23

15.

Завідувач станції човнової

23-24

16.

Керівник фізичного виховання

24-25

17.

Начальник відділу

25-27

18.

Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу)

27-28

19.

Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)

28-29

20.

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

29-30

21.

Начальник управління

31-32

22.

Президент федерації виду спорту

32-33

Професіонали

1.

Акомпаніатор

34

2.

Інженер-технолог (хімічні технології) з виготовлення штучного льоду

34-36

3.

Методист з фізичної культури

36-37

4.

Психолог у закладах сфери фізичної культури і спорту (базова посада - психолог)

38-39

Фахівці

1.

Відповідальний секретар федерації виду спорту

40

2.

Інструктор з фізкультури

41-42

3.

Інструктор-методист з альпінізму

42

4.

Інструктор-методист з виробничої гімнастики

43-44

5.

Інструктор-методист з туризму

44-45

6.

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту

45-46

7.

Інструктор-методист спортивної школи

46-48

8.

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)

48-49

9.

Інструктор навчально-тренувального пункту

49-50

10.

Масажист спортивний

50

11.

Механік з технічних видів спорту

50-51

12.

Спортсмен-інструктор

51-52

13.

Спортсмен-інструктор збірної команди України

52-54

14.

Спортсмен-професіонал з виду спорту

54-55

15.

Суддя з виду спорту

55-56

16.

Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки

56-57

17.

Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)

57-59

18.

Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.)

59-70

19.

Фахівець з виготовлення штучного льоду

71

20.

Фахівець сфери фізичної культури і спорту

71-75

Робітники

1.

Водій транспортно-прибиральної машини (для льодоприбирання)

76

2.

Інструктор із спортивного рибальства

76-77

3.

Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг)

77-78

4.

Інструктор тиру (малокаліберного, пневматичного)

79

5.

Моторист

79-80

6.

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)

80-81

7.

Ремонтувальник площинних спортивних споруд

81

8.

Робітник з догляду за тваринами (кіньми)

82

9.

Слюсар-ремонтник (з ремонту спортивної зброї та спорядження)

82-83

10.

Столяр судновий (з ремонту спортивних суден)

83-84

11.

Судноводій маломірного моторного судна

84-85

12.

Тренер коней

85