МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Н А К А З
28.03.2003р. №805

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльносгі
центрів фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх»

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх» наказую:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо діяльності Республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі, міських та районних у містах центрів фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх»(додаються).
  2. Голові Республіканського комітету по фізичній культурі і спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь з питань фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

- під час розробки проектів положень про центри фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх» враховувати зазначені методичні рекомендації;

- вжити заходів до утворення з 2003 року Республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у м.Києві та Севастополі, міських та районних у містах центрів фізичного здоров"я населення, «Спорт для всіх» з урахуванням фінансових можливостей та потреб регіонів;

- під час опрацювання проектів бюджетів на наступні роки передбачити видатки на утримання і діяльність центрів;

- сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних інвестицій, мережі сучасних спортивних комплексів за місцем проживання населення, які надаватимуть доступні за вартістю послуги, з виділенням для зазначених цілей необхідних земельних ділянок та приміщень;

- про хід виконання інформувати Держкомспорт України щорічно до 1 січня.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Дутчака М.В.

 

Голова Комітету                                                                                                            М.П. Костенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Комітету
від 28.03.2003 р. № 805
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

щодо діяльності республіканського (Автономна Республіка Крим),

обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у м. Києві та Севастополі, міських та районних у містах центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Методичні рекомендації розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 49 "Про утворення центрів фізичного здоров"я «Спорт для всіх». Статус, мету, завдання та функції вказаних центрів, організаційні засади їх створення та функціонування, механізми фінансування пропонується визначати згідно із цими Методичними рекомендаціями.

 

Загальні положення про центри

Центри фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх» (далі -центри) - це спеціалізовані бюджетні організації для провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

До системи центрів належать Всеукраїнський центр фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх», республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві і Севастополі, міські та районні у містах центри.

Центри у своїй діяльності керуються Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами структурних підрозділів з питання фізичної культури і спорту відповідних місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад та положеннями про центри, підготовленими на основі цих рекомендацій.

Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві і Севастополі центри створюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями і належать до сфери їх управління.

 

Міські, районні у містах центри створюються міськими, районними у містах радами, належать до сфери їх управління і підпорядковуються виконавчим органам відповідних рад.

Центри є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

Мета та завдання центрів

Метою діяльності центрів є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

 

Завдання центрів:

  • залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
  • формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;
  • просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту;
  • організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;
  • обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

 

Функції центрів

Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, міські (у містах, де є райони як територіально-адміністративні одиниці) центри:

- беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- розробляють механізми впровадження центрами соціальних стандартів, нових форм і методів, інноваційних технологій оздоровчої, рекреаційної та реабілітаційної роботи;

- організовують і проводять регіональні масові фізкультурно-спортивні заходи, конкурси, фестивалі, спортивні свята за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- здійснюють методичне забезпечення роботи районних у містах Києві і Севастополі, міських, готують та розповсюджують рекомендаційні таінформаційно-пропагандистські матеріали з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту;

- проводять соціальний моніторинг в регіоні щодо рівня залучення різних груп населення до занять масовим спортом та розробляють пропозиції з активізації цієї роботи;

- узагальнюють та забезпечують впровадження у практику передового досвіду роботи з організації та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності всіх груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

- сприяють зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- координують діяльність районних у містах Києві і Севастополі, міських центрів;

- здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань.

Районні у містах Києві і Севастополі, міські (у містах, де відсутній поділ на територіально-адмітстративні одиниці) та районні у містах центри:

- беруть участь у реалізації державних і місцевих програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;

- здійснюють обслуговування різних груп населення шляхом надані їм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних, консультативних інформаційних послуг у сфері фізичної культури і спорту;

- створюють умови для залучення населення до занять фізичне культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

- забезпечують широке залучення дітей до систематичних заа фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масові відпочинку;

- створюють умови для задоволення потреб в оздоровленні різ: груп населення з урахуванням їх інтересів та уподобань;

- за місцем проживання та в місцях масового відпочинку забезпечу доступність спортивних споруд, інвентарно та обладнання;

оцінюють рівень фізичного здоров"я населення та наді рекомендації щодо оздоровлення, профілактики захворюі продовження довголіття тощо;

- надають реабілітаційно-відновлювальш послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- здійснюють формування знань, умінь та навичок здорового способу життя у різних груп населення;

- забезпечують підготовку та використання волонтерів для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності різних груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

- організовують і проводять масові фізкультурно-спортивні заходи, змагання, конкурси, фестивалі, показові виступи, спортивні свята за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

- здійснюють просвітницьку, агітаційно-роз"яснювальну та маркетингову роботу з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

- сприяють зміцненню матеріально-технічної бази, здійснюють будівництво та утримання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

- здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань.

 

Структура центрів

 

Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, міські (у містах, де є райони як територіально-адміністративні одиниці) центри для забезпечення координації роботи та виконання покладених на них функцій можуть включати до своєї структури нижчеподані підрозділи або з урахуванням фінансових можливостей та місцевих потреб призначати відповідальну особу за напрямок діяльності:

1) інформаційно-оргаиізаційний відділ, до повноважень якого входить впровадження дійової фізкультурної просвіти населення, агітаційно-пропагандистська, рекламна та освітня робота, координація дій усіх структур, що провадять фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу за місцем проживання, проведення соціологічних досліджень та формування статистичної звітності;

методично-консультативний відділ забезпечує координацію роботи з опрацювання методичних рекомендацій, проведення семінарів, нарад, конференцій, узагальнення і розповсюдження досвіду, роботу діагностично-консультативних служб та служб фізичної реабілітації за місцем проживання населення;

2) відділ фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи координує і проводить роботу з організації масових фізкультурно-спортивних заходів, фестивалів, конкурсів, спортивних свят та показових виступів, об"єднує волонтерські служби та служби педагогів-організаторів, групи оздоровчих видів рухової активності;

3) відділ матеріально-технічного забезпечення здійснює координаційну роботу пунктів прокату спортивного обладнання та інвентарю, діяльність щодо сприяння зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

 

Також у структурі центрів мають бути: загальний відділ, кадрова, фінансова служби.

 

Для успішного виконання визначених завдань та реалізації функцій у складі районних у містах Києві і Севастополі, міських (у містах, де відсутній поділ на територіально-адміністративні одиниці) та районних у містах центрів доцільно забезпечити функціонування:

- підліткових клубів фізкультурно-спортивної спрямованості за місцем проживання (всі клуби, які фінансуються з місцевих бюджетів, треба вивести з підпорядкування різних відомств і передати центрам, що забезпечить єдність, координованість та цілеспрямованість оздоровчої роботи з дітьми і підлітками, виховання у них звичок до здорового способу життя);

- груп оздоровчих видів рухової активності (роботу таких груп повинні організовувати та забезпечувати тренери-інстуктори в основному для дорослого населення, заняття мають проводитися на постійній основі зі стабільним складом контингенту, види рухової активності підбираються з урахуванням нахилів та прагнень осіб, які займаються);

- служби педагогів-організаторів (служба об"єднує фахівців, які надають допомогу у створенні та діяльності неформальних об"єднань за спортивними інтересами на простіших спортивних спорудах за місцем проживання та в містах масового відпочинку, забезпечують належне утримання таких споруд);

- пунктів прокату спортивного обладнання та інвентарю (такі пункти надають на визначених умовах в короткочасне користування спортивне обладнання та інвентар для самостійних занять та неформальних об"єднань за спортивними інтересами);

- діагностично-консультативної служби (служба включає мережу діагностично-консультативних пунктів, де проводиться діагностика рівня фізичного здоров"я людини та розробляються індивідуальні програми самостійних фізкультурно-оздоровчих занять);

- служби фізичної реабілітації (служба включає мережу відповідних пунктів, де фізичні реабілітологи надають необхідні послуги, спрямовані на повернення працездатності людини після перенесеного захворювання чи травми, реабілітацію втрачених функцій організму інвалідів);

- служби масових фізкультурно-спортивних заходів (служба забезпечує підготовку, організацію і проведення заходів масового залучення різних груп населення до участі у різноманітних акціях, змаганнях, конкурсах, фестивалях, спортивних святах);

- школи здорового способу життя (школа різними формами здійснює пропагандистську, рекламну та освітню роботу серед населення щодо оздоровчих можливостей фізичної культури і спорту).

 

05 лютого 2014