МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Н А К А З
31.01.2014 № 323

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2014 р.
за № 310/25087

 

Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту
№ 1647 від 25.05.2015
№ 516 від 09.02.2016}

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", що додається.
 2. Керівникам Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Міністерства освіти і науки молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити відповідних заходів щодо приведення діючих положень про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" у відповідність до цього наказу.
 3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

від 10 листопада 2011 року № 1285 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2011 року за № 1424/20162;

від 17 грудня 2012 року № 1429 "Про внесення змін до Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 січня 2013 року за № 61/22593.

 1. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем’єв О.К.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів УкраїниВ.О. Коцюба

     

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
31.01.2014  № 323

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2014 р.
за № 310/25087

ПОЛОЖЕННЯ
про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

{У тексті Положення слова "Мінмолодьспорт України" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1647 від 25.05.2015}

 1. I. Загальні положення
 2. Центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (далі - центр) є закладами фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.
 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.
 4. Центр може бути державної або комунальної форми власності.
 5. Засновником центру державної форми власності може бути Мінмолодьспорт, а комунальної форми власності - місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування.
 6. Всеукраїнський центр належить до сфери управління Мінмолодьспорту.
 7. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві та Севастополі центри утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями або відповідними радами і належать до сфери їх управління.

Інші місцеві центри утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними радами.

 1. Центр створюється, виходячи з потреб та можливостей регіонів, відповідно до цього Положення та на його основі розроблює власне положення.
 2. Положення про центр розробляються з урахуванням особливостей та залежно від рівня, на якому працює центр, а саме: загальнодержавний, республіканський, обласний та місцевий.
 3. Положення про Всеукраїнський центр затверджується Мінмолодьспортом.
 4. Положення про Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри затверджується їх засновниками за погодженням з Всеукраїнським центром.
 5. Положення про районні у містах Києві та Севастополі й інші місцеві центри затверджується їх засновниками за погодженням відповідно Київським та Севастопольським міськими, Республіканським (Автономної Республіки Крим) та обласними центрами.
 6. Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом проведення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного фізичного розвитку та ведення здорового способу життя.
 7. Центр створюється з метою:

створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою;

задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;

пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.

 1. Організація підготовки та проведення всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу здійснюються відповідно до положення (регламенту) про такий захід, що затверджується Всеукраїнським центром за погодженням з Мінмолодьспортом.

{Пункт 14 розділу І в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1647 від 25.05.2015}

 1. Надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності здійснюється лише фахівцями, які мають відповідний ступінь вищої освіти та відповідну кваліфікацію.

{Пункт 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 516 від 09.02.2016}

 1. Центр може залучати волонтерів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності.
 2. II. Завдання, функції та права центру
 3. Основними завданнями Всеукраїнського центру є:

сприяння реалізації державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на створення умов для занять населення фізичною культурою та масовим спортом;

організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів;

контроль та координація діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів.

 1. Основними завданнями Республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласних центрів є:

участь у реалізації на республіканському та обласному рівнях державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої діяльності, наданню фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення як в масовій, так й в індивідуальній її формі;

проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

організація та проведення республіканських та обласних конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів;

контроль та координація діяльності місцевих центрів.

 1. Основними завданнями Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів є:

участь у реалізації на місцевому рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення як в масовій, так й в індивідуальній її формі;

проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів.

 1. Всеукраїнський центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

організація та проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавному рівні;

розроблення та апробація фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

підготовка відповідних пропозицій щодо державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності та участь в їх розробці;

внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих, розроблення нових програм з питань розвитку фізичної культури та участь в їх реалізації;

подання головному розпоряднику бюджетних коштів пропозицій щодо показників проекту державного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури та забезпечення їх виконання;

налагодження зв’язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

проведення моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на загальнодержавному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;

забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві і Севастополі та місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;

організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конгресів, конференцій, брифінгів, круглих столів з питань, що належать до його компетенції;

організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності;

внесення пропозицій Мінмолодьспорту щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

вивчення, узагальнення, аналіз та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів;

здійснення інших функцій, необхідних для реалізації покладених на центр завдань.

 1. Республіканський (Автономної Республіки Крим) та обласний центри відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

організація та проведення на республіканському та обласному рівнях фізкультурно-оздоровчих заходів;

розроблення, апробація та впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

внесення пропозицій щодо розроблення і впровадження нових програм;

подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;

налагодження зв’язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

організація та участь в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на республіканському та обласному рівнях інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;

забезпечення місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;

організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, круглих столів з питань, що належать до їх компетенції;

організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;

внесення пропозицій Всеукраїнському центру, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

вивчення, узагальнення, аналіз та запровадження у практику вітчизняного й іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих центрів;

залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на центр завдань;

залучення заінтересованих організацій до виконання завдань, покладених на центр;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на центр завдань.

 1. Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві та Севастополі та місцеві центри відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

організація та проведення на місцевому рівні фізкультурно-оздоровчих заходів;

надання фізкультурно-спортивних послуг за місцем проживання та відпочинку населення;

впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

подання Всеукраїнському, Республіканському (Автономної Республіки Крим) та обласним центрам пропозицій щодо вдосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури;

налагодження зв’язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

участь в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на місцевому рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;

внесення пропозицій Всеукраїнському, Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним центрам, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на центр завдань;

залучення заінтересованих організацій до виконання завдань, покладених на центр;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на центр завдань.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, а також структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;

сприяє суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у розвитку фізичної культури;

залучає благодійні, громадські організації, суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури;

укладає договори з центрами про матеріальну відповідальність за взяті під звіт матеріальні цінності та контролює їх цільове використання;

співпрацює із засобами масової інформації;

веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності центру у розвитку фізичної культури;

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи центру та звітів щодо їх виконання;

за досягнення високих результатів у роботі в установленому порядку порушує клопотання перед Мінмолодьспортом про нагородження державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів у сфері фізичної культури і спорту;

сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний захист працівників центрів.

 1. Центр має право:

надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям;

укладати в установленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності;

одержувати в установленому порядку від Мінмолодьспорту, інших центральних органів у сфері фізичної культури і спорту, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

у межах своєї компетенції видавати накази;

бути та виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіку;

здійснювати рекламу в місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до законодавства, якщо центр виступає їх організатором;

подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за їхньою згодою до вирішення актуальних питань розвитку фізичної культури.

III. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру

 1. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та положення про центр.
 2. Фінансування Всеукраїнського центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.
 3. Фінансування Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством України.
 4. Гранична чисельність працівників Всеукраїнського центру, типові штатні нормативи та типові штати центрів затверджуються Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

{Пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1647 від 25.05.2015}

 1. Гранична чисельність працівників Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів затверджується засновниками.
 2. Умови оплати праці працівників центрів визначаються в установленому законодавством порядку.
 3. Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.
 4. Центр для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).
 5. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує за потреби власну матеріально-технічну базу (у разі її наявності); володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.
 6. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності та для надання якісних фізкультурно-спортивних послуг населенню в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності центр за відсутності власної спортивної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.
 7. Центру за наявності у його власності чи користуванні спортивної споруди місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до законодавства пільги з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію.
 8. Матеріально-технічна база центру може складатись з: адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв’язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна.
 9. Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.
 10. Аудит фінансово-господарської діяльності центру здійснюється згідно із законодавством України.
 11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою, які використовує та забезпечує їх захист відповідно до законодавства.

{Пункт 15 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1647 від 25.05.2015}

 1. IV. Керівництво центром
 2. Безпосереднє керівництво центром здійснює директор, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов’язків директора.
 3. Директор Всеукраїнського центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом Мінмолодьспорту відповідно до умов укладеного з ним контракту в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1647 від 25.05.2015}

 1. Директори Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі центрів призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або відповідних рад за погодженням із Всеукраїнським центром.
 2. Директори місцевих центрів призначаються на посаду і звільняються з посади засновниками цих центрів за погодженням з Республіканським (Автономної Республіки Крим) та обласними центрами.
 3. Директор центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.
 4. На посаду директора центру призначається особа, яка є громадянином України, має ступінь вищої освіти "магістр" або яка отримала вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту".

{Пункт 6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 516 від 09.02.2016}

 1. Директор центру:

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності центром та надання центром якісних фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру, відкриває рахунки в органах Казначейства;

{Абзац четвертий пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1647 від 25.05.2015}

затверджує у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку структуру та штатний розпис центру з відповідним погодженням із засновниками, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру;

забезпечує дотримання вимог та поліпшення охорони здоров’я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

видає у межах своїх повноважень накази;

встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру відповідно до чинного законодавства України;

укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;

представляє центр в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;

бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції центру;

утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння центру;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 1. Для підвищення ефективності діяльності центру, погодженого розв’язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуО.К. Артем’єв